logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 31/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 31 lipca 2006 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 173 ust. 5, art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia             30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:                     18.861 zł

w tym:

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       18.861 zł,-

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                 18.861 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      18.861 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

§ 2.

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:                    18.861 zł,-         

w tym:

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       18.861 zł,-

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                 18.861 zł,-

              § 3110 – Świadczenia rodzinne                                                                 18.861 zł,-

 

 

§ 3.

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

750

 

 

 

75023

 

 

 

 

 

4110

4170

 

Administracja publiczna

 

Urzędy gmin

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

 

 

500,-

 

 

 

 

 

 

500,-

 

75095

 

 

 

4210

4280

 

Pozostała działalność

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

100,-

 

 

 

 

100,-

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

758

 

 

 

 

75818

 

 

 

 

 

4810

 

 

Różne rozliczenia

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

Rezerwy

 

 

 

 

 

20.000,-

 

 

801

 

 

 

80101

 

 

 

 

 

 

 

4010

4170

4210

4270

4300

4350

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

 

 

 

400,-

 

300,-

1.500,-

2.160,-

 

 

 

 

 

 

400,-

 

 

 

3.960,-

 

80110

 

 

 

4010

4170

4300

4350

 

 

Gimnazja

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

 

 

 

100,-

 

360,-

 

 

 

 

100,-

 

360,-

 

921

 

 

 

 

92195

 

 

 

 

 

 

4300

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Pozostała działalność

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000,-

 

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:14:26
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:14:26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:15:09

Wersja do wydruku...

corner   corner