logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO I. DEFINICJA, PODSTAWA PRAWNA Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest rozumiane jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego (tj. każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: „Ustawa”). II. WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO POSIADANEJ PRZEZ WP HALA LUDOWA ORAZ O WYSOKOSCI OPŁAT ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE (dalej: „WP Hala Ludowa”): 1. Podmioty, które pozyskały informację sektora publicznego od WP Hala Ludowa w celu ponownego jej wykorzystywania zobowiązane są do: 1) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego, 2) dalszego udostępniania informacji sektora publicznego w pierwotnie pozyskanej formie, 3) informowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej; 4) wykorzystywania informacji sektora publicznego wyłącznie w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje WP Hala Ludowa, 5) poinformowanie, iż WP Hala Ludowa nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie 2. WP Hala Ludowa ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) WP Hala Ludowa (http://bip.halaludowa.wroc.pl/) lub została udostępniona na wniosek. 3. WP Hala Ludowa nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej Utworem w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące WP Hala Ludowa. 4. W przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, WP Hala Ludowa wskazuje warunki udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty. W celu uzyskania oferty, wnioskodawca składa wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, którego warunki formalne określa art. 21 Ustawy. 5. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, WP Hala Ludowa może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie. Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi. III. INFORMACJE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE ORAZ O PRAWIE DO SPRZECIWU 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić WP Hala Ludowa o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, WP Hala Ludowa, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. 2. W zakresie nieuregulowanym Ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: 1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Ilość odwiedzin: 13683
Nazwa dokumentu: Ponowne wykorzystywanie
Podmiot udostępniający: W.P. Hala Ludowa SP. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Hawranek
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Hawranek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Hawranek
Data wytworzenia informacji: 2015-01-19 15:05:03
Data udostępnienia informacji: 2015-01-19 15:05:03
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-20 09:48:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner