logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2014 > luty > 2014-02-06
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie prac polegających na przeróbce sterowania istniejących 32 klap dymowych zamontowanych na dachu kopuły budynku Hali Stuleci

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. zwane dalej „Zamawiającym”

 zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:
Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie prac polegających na przeróbce sterowania istniejących 32 klap dymowych zamontowanych na dachu kopuły budynku Hali Stulecia polegającej na zmianie sterowania pneumatycznego na sterowanie elektryczne 24V z funkcją powietrzania”, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

 

 

Znak postępowania: ZP/PN/3/2014/DII

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     25.02.2014 r. do godz. 09:30

TERMIN OTWARCIA OFERT:     25.02.2014 r.godz. 10:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

1)     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ wraz z załącznikami
     stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania.

2)    SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi ). Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
3)     Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszej Specyfikacji.

Datą wszczęcia postepowania jest dzień - 06.02.2014 r.W dacie tej Zamawiający:

 ·       opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 23903-2014·       zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl,
·       na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.
 
SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców, które obędzie się w dniu 11.02.2014 r. w formie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Wizja lokalna obiektów rozpocznie się od godz. 10:00 przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu (spotkanie Wykonawców pod łącznikiem pomiędzy budynkami Wrocławskiego Centrum Kongresowego a Halą Stulecia). Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że zgłoszenia Wykonawców, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej ww. obiektów należy przekazywać telefonicznie lub e-mailem do Pana Daniela Czerka tel. (+ 48 71) 347 50 07, telefon komórkowy 785 999 010, e-mail: dczerek@halastulecia.pl;

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej ww. obiektów nie jest obowiązkowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie prac polegających na przeróbce sterowania istniejących 32 klap dymowych zamontowanych na dachu kopuły budynku Hali Stuleci
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-06 08:29:44
Data udostępnienia informacji: 2014-02-06 08:29:44
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-05 10:28:34

Wersja do wydruku...

corner   corner