logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2014 > październik > 2014-10-29
PRZETARG OGRANICZONY - Świadczenie doradztwa prawnego na rzecz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.

 

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia: 07.11.2014 do godziny 09:30.

osobiście w siedzibie Zamawiającego - budynek WCK w pokoju nr 302 (Sekretariat);

albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego:

     Otwarcie Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpi w dniu 07.11.2014 r.
o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego, tj.: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa
Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, w Budynku WCK, pokój nr 351.
     Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będzie miało charakteru publicznego.

 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Świadczenie doradztwa prawnego na rzecz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. w zakresie wydania opinii prawnej, której przedmiotem będzie analiza stanu prawnego w przedmiocie ograniczeń w dostępie do informacji publicznej oraz praw autorskich dokumentacji z negocjacji w sprawie koncesji na roboty budowlane i usługi.

prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/PO/10/2014/BZ

Postępowanie jest dwuetapowe.

 

I  - złożenie przez Wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
celem tego etapu jest dokonanie przez Zamawiającego oceny spełniania warunków podmiotowych przez Wykonawców (kwalifikacja podmiotów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu) tj. wyłonienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, którzy spełnią te warunki i w wyniku oceny, uzyskają największą ilość punktów - prowadzony na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do drugiego etapu postepowania nie więcej niż 5 (pięciu) Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
 
II - złożenie ofert, przez Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu i zaproszonych do złożenia ofert przez Zamawiającego oraz wybór oferty najkorzystniejszej celem tego etapu jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez zakwalifikowanych w pierwszym etapie Wykonawców (prowadzony na podstawie zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału – Przewidywana liczba wykonawców: 5

Załączniki do pobrania: 2014-10-29 14:35:24 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (26.43 kB)
2014-10-30 07:12:53 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU (936.26 kB)
2014-10-30 07:13:30 - WNIOSEK O DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (99.47 kB)
2014-10-30 07:13:54 - OŚWIADCZENIE z art. 22 ust.1 (44.38 kB)
2014-10-30 07:14:16 - OŚWIADCZENIE z art. 24 (41.15 kB)
2014-10-30 07:14:48 - INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ (53.38 kB)
2014-10-30 07:15:10 - WYKAZ USŁUG (147.79 kB)

Nazwa dokumentu: PRZETARG OGRANICZONY - Świadczenie doradztwa prawnego na rzecz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-10-29 14:19:55
Data udostępnienia informacji: 2014-10-29 14:19:55
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-30 07:15:14

Wersja do wydruku...

corner   corner