logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2015 > luty > 2015-02-06
PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we WROCŁAWIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.  
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)
 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/1/2015/SR
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:     16.02.2015 r. do godz. 09:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:     16.02.2015 r.godz. 10:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
 
 
Datą wszczęcia postepowania jest dzień 06.02.2015 r.
W dacie tej Zamawiający:
·       opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
·       zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego http//bip.halaludowa.wroc.pl
(SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert)
·       zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń),
 
NA PISEMNY WNIOSEK WYKONAWCY, na wskazany przez niego adres Zamawiajacy przekaże pisemną wersję SIWZ
wraz z kpl. załączników.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są:

1)     dla korespondencji pisemnej:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa  Sp.  z  o.o.   ul. Wystawowa  1,51-618 Wrocław;
2)   dla korespondencji faksowej:71 3486851;
3)   dla korespondencji elektronicznej: bjodlowska@halastulecia.pl akasprzyszak@halastulecia.pl
 
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści niniejszej SIWZ na podstawie art. 38 ustawy, 
kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną

 

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we WROCŁAWIU
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-06 11:47:54
Data udostępnienia informacji: 2015-02-06 11:47:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 08:21:17

Wersja do wydruku...

corner   corner