logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
minusPrzetargi
   plus2021
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi: 2015 > czerwiec > 2015-06-12
PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/3/2015/PS-DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     22.06.2015 r. do godz. 09:30

TERMIN OTWARCIA OFERT:      22.06.2015 r. godz. 10:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Datą wszczęcia postepowania jest dzień 12.06.2015 r.

SIWZ wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania. SIWZ  wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na  stronie internetowej  Zamawiającego http//bip.halaludowa.wroc.pl; (na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników).

Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są: dla  korespondencji  pisemnej: Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Hala  Ludowa  Sp.  z  o. o.   ul.  Wystawowa  1, 51-618  Wrocław; dla korespondencji faksowej: 71 348 68 51; dla korespondencji elektronicznej: bjodlowska@halastulecia.pl akasprzyszak@halastulecia.pl; Kontakt z ww. osobami odbywać się będzie w godzinach pracy jednostki tj. od poniedziałku do piątku, w godz.: od 800 do 1600.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia !!!!!!

Nie będą udzielane wyjasnienia na zapytania dot. treści SIWZ na podstawie art. 38 ustawy - kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub droga telefoniczną !!!!!!!

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 12:07:56
Data udostępnienia informacji: 2015-06-12 12:07:56
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 14:44:53

Wersja do wydruku...

corner   corner