logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Dostawa komputerów, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu.
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)
 
 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/22/2013/DTIiTA
 
Rodzaj zamówienia publicznego: DOSTAWA
CPV: Główny przedmiot - 30.20.00.00-1 - Urządzenia komputerowe
  
TERMIN SKŁADANIA OFERT:    14.10.2013 r. do godz. 09:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:     14.10.2013 r.godz. 10:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 204997-2013 w dniu 04.10.2013 r., zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.
SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
 
Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże
pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę komputerów, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-04 12:40:17
Data udostępnienia informacji: 2013-10-04 12:40:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 13:03:33

Wersja do wydruku...

corner   corner