logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 Dostawa środków chemii gospodarczej ręczników papierowych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o.
do 30 września 2014 r

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/23/2013/DT

Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08 listopada 2013 r. do godz. 09:30;

TERMIN OTWARCIA OFERT: 08 listopada 2013 r. godz. 10:00;

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert;

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 226883 w dniu 29.10.2013 r. , zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Uwaga: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

 

Niniejsza SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi ). Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - POWTÓRZENIE pn."Dostawa środków chemii gospodarczej ręczników papierowych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o. "
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29 12:15:17
Data udostępnienia informacji: 2013-10-29 12:15:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-29 13:28:46

Wersja do wydruku...

corner   corner