logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Budowa podziemnej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nn, Przebudowa linii kablowej SN i nn dla potrzeb zasilania Hali Stulecia
oraz rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej
i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej”

 Uwaga:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)
 Znak postepowania: ZP/PN/2/2014/DII
TERMIN SKŁADANIA OFERT:     21.02.2014 r. do godz. 09:30
TERMIN OTWARCIA OFERT:     21.02.2014 r.godz. 10:00
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
 
SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi ). Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
Uwaga:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Załącznik do SIWZ Nr 10a, 10b, 10c, 10d - ze względu na dużą objętość plików zamieszczone są pod adresem
Użytkownik: transformator
Hasło: transformator
Datą wszczęcia postepowania jest dzień - 31.01.2014 r.W dacie tej Zamawiający:
·       opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 20075-2014
·       zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl,
·       na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym.
 
SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Budowa podziemnej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nn, Przebudowa linii kablowej SN i nn dla potrzeb zasilania Hali Stulecia oraz rozbiórka istniejącej stacj
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-01-31 11:42:26
Data udostępnienia informacji: 2014-01-31 11:42:26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-31 12:29:17

Wersja do wydruku...

corner   corner