logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Wymiana rolet okiennych w poziomie V i poziomie VII kopuły Sali widowiskowej w budynku Hali Stulecia we Wrocławiu
”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Niniejsze postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/PN/5/2014/DII

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 kwietnia 2014 r. do godz. 09:30

TERMIN OTWARCIA OFERT: 30 kwietnia 2014 r. godz. 10:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu związania ofertą.

Datą wszczęcia postepowania jest dzień - 11 kwietnia 2014 r.     W dacie tej Zamawiający:

-    opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
-    zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl,
-  na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym,
 
SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert
.
 
SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi ). Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi Specyfikacji.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania.
 
Uwaga:
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY: WYMIANA ROLET OKIENNYCH w POZIOMIE V i poziomie VII kopuły sali widowiskowej w budynku HS we Wrocławiu.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-04-11 13:07:24
Data udostępnienia informacji: 2014-04-11 13:07:24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-15 15:44:06

Wersja do wydruku...

corner   corner