logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
oraz
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ
SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu
  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)
 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/6/2014/DF
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:     18.08.2014 r. do godz. 09:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:     18.08.2014 r.godz. 10:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
 
SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców, które obędzie się w dniu 11.08..2014 r. w formie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Wizja lokalna obiektów rozpocznie się od godz. 10:00 przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu (spotkanie Wykonawców pod łącznikiem pomiędzy budynkami Wrocławskiego Centrum Kongresowego a Halą Stulecia). Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że zgłoszenia Wykonawców, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej ww. obiektów należy przekazywać telefonicznie lub
e-mailem:
 
Pani Daria Pluta - tel. 71 377-30-12; e-mail: daria.pluta@ideabroker.eu
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003 r. Nr 124, poz. 1154 ze zm.) Zamawiający będzie korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem brokera ubezpieczeniowego - Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 148, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101053. Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 4 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, wykonuje czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego, polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia (opis przedmiotu zamówienia) oraz czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-06 14:15:27
Data udostępnienia informacji: 2014-08-06 14:15:27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 11:16:50

Wersja do wydruku...

corner   corner