logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy powierzchni wystawienniczych, ścian osłonowych i obsługę stoisk w obiektach Zamawiającego  we Wrocławiu w roku 2015.
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/11/2014/DOI
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:     17.12.2014 r. do godz. 09:30
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:     17.12.2014 r.godz. 10:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
 
Datą wszczęcia postepowania jest dzień 08.12.2014 r.W dacie tej Zamawiający:
·       opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
·       zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego http//bip.halaludowa.wroc.pl
(SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert)
·       zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń),
 
Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące oraz celem dokonania weryfikacji informacji zawartych w dokumentacji niniejszego postępowania przekazanego przez Zamawiającego. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców, które obędzie się w dniu 12.12.2014 r. w formie wizji lokalnej teren, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Wizja lokalna rozpocznie się od godz. 10:00 przy (spotkanie Wykonawców zainteresowanych wizją w łączniku pomiędzy budynkami Hala Stulecia / WCK)u. Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że zgłoszenia Wykonawców, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej ww. terenu należy przekazywać telefonicznie lub e-mailem:
Szczegółowych informacji udziela Pani Maria Idkowiak - e-mail: midkowiak@halastulecia.pl
Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej ww. obiektów nie jest obowiązkowy.

Nazwa dokumentu: PRZETRAG NIEOGRANICZONY NA Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy powierzchni wystawienniczych, ścian osłonowych i obsługę stoisk w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu w roku 2015
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2014-12-08 12:41:48
Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 12:41:48
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-08 13:48:22

Wersja do wydruku...

corner   corner