logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Usługa wykonania zabudowy stoisk wystawienniczych na wydarzenia / imprezy organizowane w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu w 2016 roku.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 907 ze zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/1/2016/DOI

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     29.12.2015 r. do godz. 09:30

TERMIN OTWARCIA OFERT:      29.12.2015 r. godz. 10:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Datą wszczęcia postepowania jest dzień 15.12.2015 r. W dacie tej Zamawiający:

  • opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • zamieścił ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego http//bip.halaludowa.wroc.pl

(SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  do upływu terminu składania ofert). Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kompletem załączników.

  • zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń)
    Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania na własna odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający informuje, że udział w wizji lokalnej ww. obiektów nie jest obowiązkowy.
     
  • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

     

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ZABUDOWY STOISK WYSTAWIENNICZYCH NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE W OBIEKCIE HALI STULECIA i WCK we Wrocławiu w 2016 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2015-12-15 13:14:34
Data udostępnienia informacji: 2015-12-15 13:14:34
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 13:36:56

Wersja do wydruku...

corner   corner