logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”, projekt planowany do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działania 8.1. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PN/2/2016/DI

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     16.02.2016 r. do godz. 09:30

TERMIN OTWARCIA OFERT:      16.02.2016 r. godz. 10:00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:   30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Datą wszczęcia postepowania jest dzień 02.02.2016 r.

Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z SIWZ, wzorem umowy oraz kompletem materiałów przekazanych mu w celu opracowania oferty.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania na własna odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.Dokonanie wizji lokalno-terenowej możliwe jest w porozumieniu z Panem Danielem Czerkiem - tel. 71 347-50-07;
e-mail: dczerek@halastulecia.pl;

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek
w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Wszystkie ewentualne zmiany, modyfikacje oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej  www.halastulecia.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści niniejszej SIWZ na podstawie art. 38 ustawy, kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

 

 

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza -
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2016-02-02 09:54:22
Data udostępnienia informacji: 2016-02-02 09:54:22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-10 13:45:42

Wersja do wydruku...

corner   corner