logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


UWAGA:

Zamawiający zamieszcza dodatkową dokumentację techniczną (projekt instalacji elektrycznej zasilajacej klimakonwektory) (PAS-114 ...... )pod nazwą: DD PIEZK Nr 1, 2, 3,4,5,6,7

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. "ROZWÓJ KOMPLEKSU HALI STULECIA: PRZEBUDOWA WNĘTRZA - ETAP II"

RODZAJ ZAMÓWIENIA: ROBOTY BUDOWLANE

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: Postępowanie o wartości poniżej progów kwotowych określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EURO.

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Komisji Przetargowej powołanej Decyzją Nr 5/2020 Prezesa Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o. z dnia 11.06.2020 r., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) i zgodnie z art. 24aa wyżej cytowanej ustawy (procedura odwrócona).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8 lipca 2020 r. do godz. 9:30

Miejsce składania: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pokój nr 302 (sekretariat).

Przed przygotowaniem oferty proszę dokładnie zapoznać się ze
 Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikami.

UWAGA!!!

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem Działu Inwestycji p. Danielem Czerek pod numerem telefonu 785 999 010 lub za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres e-mail: dczerek@halastulecia.pl; - najpóźniej do
5 (pięć) dni od daty zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu i dokumentów na stronie internetowej Zamawiającego. 

Podczas wizji lokalnej – Zamawiający nie będzie udzielał wiążących odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy składać zgodnie z trybem określonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ.

 

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. "ROZWÓJ KOMPLEKSU HALI STULECIA: PRZEBUDOWA WNĘTRZA - ETAP II"
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2020-06-22 12:09:31
Data udostępnienia informacji: 2020-06-22 12:09:31
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-02 08:10:51

Wersja do wydruku...

corner   corner