logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 38/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 29 września 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 173 ust. 5, art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia             30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:                     73.098 zł

w tym:

 

         Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                             kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                        43.228 zł,-

 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

                              województw, wybory wójtów, burmistrzów

                              i prezydentów miast oraz referenda gminne,

                              powiatowe i wojewódzkie                                                       43.228 zł

 

              § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                              realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                              rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami       43.228 zł

 

 

 

 

         Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                           15.314 zł,-

                              w tym:

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                 10.234 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                    10.234 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                                5.080 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                     5.080 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                     14.556 zł,-

                              w tym:

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                              emerytalne i rentowe                                                                 8.208 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      8.208 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                 6.348 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      6.348 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

§ 2.

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:                    73.098 zł,-         

w tym:

 

 

         Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                             kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                        43.228 zł,-

 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

                              województw, wybory wójtów, burmistrzów

                              i prezydentów miast oraz referenda gminne,

                              powiatowe i wojewódzkie                                                       43.228 zł

 

              § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      26.420 zł

              § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                               5.500 zł

              § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                          10.308 zł

              § 4410 – Podróże służbowe krajowe                                                        1.000 zł

 

 

 

 

 

 

         Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                           15.314 zł,-

                              w tym:

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                 10.234 zł,-

              § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                               4.000 zł

              § 4260 – Zakup energii                                                                             6.234 zł

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                                 5.080 zł

              § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                            5.080 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                     14.556 zł,-

                              w tym:

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                         8.208 zł,-

              § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                 8.208 zł

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                                 6.348 zł,-

              § 3110 – Świadczenia społeczne                                                                 6.348 zł,-

 

 

 

 

§ 3.

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

010

 

 

 

01030

 

 

 

 

 

2850

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

Izby rolnicze

 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

 

 

 

 

 

 

1.300,-

 

750

 

 

 

75095

 

 

 

 

 

4300

 

Administracja publiczna

 

Pozostała działalność

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500,-

 

754

 

 

 

 

 

75412

 

 

 

 

 

 

4300

4410

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

Ochotnicze straże pożarne

 

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

 

 

 

 

 

200,-

 

 

 

 

 

 

12.200,-

 

758

 

 

 

 

75818

 

 

 

 

 

4810

 

Różne rozliczenia

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

Rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

18.500,-

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

801

 

 

 

80101

 

 

 

 

 

4010

4170

4210

4240

 

4280

4300

 

 

Oświata i wychowanie

w tym:

Szkoły podstawowe

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

100,-

 

1.253,-

 

 

 

 

 

 

100,-

 

100,-

 

153,-

1.000,-

 

80103

 

 

 

 

4240

 

4280

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

 

30,-

 

 

 

 

 

 

30,-

 

80110

 

 

 

4010

4170

 

 

Gimnazja

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

2.400,-

 

 

 

 

2.400,-

 

80113

 

 

 

 

 

4300

 

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

5.000,-

 

900

 

 

 

 

 

90004

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

 

 

 

 

 

1.300,-

 

 

 

921

 

 

 

 

92195

 

 

 

 

 

 

4210

4300

 

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

 

Pozostała działalność

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

 

1.000,-

 

 

 

 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:04:22
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:06:34

Wersja do wydruku...

corner   corner