logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 19/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 173 ust. 5, art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:                     10.796 zł

w tym:

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                       10.796 zł,-

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia          10.796 zł,-

                             emerytalne i rentowe

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      10.796 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

§ 2.

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:                   10.796 zł,-         

w tym:

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                        10.796 zł,-

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia           10.796 zł,-

 

                §3110 – Świadczenia społeczne                                                                10.796 zł,-                                 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

750

 

 

 

75011

 

 

 

 

4210

4300

 

 

Administracja publiczna

 

Urzędy wojewódzkie

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

1.400,-

 

 

 

 

 

1.400,-

 

75023

 

 

4010

4040

4300

6060

 

 

Urzędy gmin

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup usług pozostałych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

27.000,-

 

 

 

27.000,-

1.000,-

4.600,-

 

75095

 

 

4210

4280

 

 

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

 

 

280,-

 

 

 

280,-

 

758

 

 

 

75818

 

 

 

 

4810

 

 

Różne rozliczenia

 

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

 

 

 

 

37.400,-

 

 

801

 

 

 

80110

 

 

 

 

4260

 

 

Oświata i wychowanie

 

Gimnazja

Zakup energii

 

 

 

 

 

30.000,-

 

80195

 

 

4300

 

 

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

 

 

 

 

 

 

1.400,-

 

 

852

 

 

 

85228

 

 

 

 

 

4210

4280

 

Pomoc społeczna

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

135,-

 

 

 

 

 

 

135,-

 

921

 

 

 

92116

 

 

 

 

4240

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Biblioteki

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

 

 

400,-

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

 

92195

 

 

4210

4430

 

 

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

 

 

50,-

 

 

 

50,-

 

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:11:12
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:11:12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:12:17

Wersja do wydruku...

corner   corner