logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE  Nr 41/2006

WÓJTA GMINY MIRZEC

 z dnia 31 października 2006 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

 

                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 roku ( Dz. U. Nr 142,        poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 173 ust. 5, art. 186 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia                  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)

 

 

 

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:                     304.589 zł

w tym:

 

         Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                             9.546 zł,-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                                 9.546 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      9.546 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                   172.382 zł,-

                              w tym:

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                              emerytalne i rentowe                                                                 3.292 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                      3.292 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                    169.090 zł,-

  § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                             realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                             rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami      169.090 zł,-

 

 

 

 

         Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                        122.661zł,-

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                122.661 zł,-

              § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                    122.661 zł,-

                             realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:                 304.589 zł,-         

w tym:

 

         Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                             9.546 zł,-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                                 9.546 zł

              § 4300 – Zakup usług pozostałych                                                            9.546 zł

 

 

 

 

         Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                   172.382 zł,-

                              w tym:

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                              ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                         3.292 zł,-

              § 3110 – Świadczenia społeczne                                                               3.292 zł,-

 

 

 

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                 169.090 zł,-

              § 3110 – Świadczenia społeczne                                                            169.090 zł,-

 

 

 

 

         Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                        122.661zł,-

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                122.661 zł,-

              § 3240 – Stypendia dla uczniów                                                              122.661 zł,-

 

 

 

 

 

 

§ 3.

Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejsza się

Zwiększa się

 

750

 

 

 

75095

 

 

 

 

4010

4110

4120

 

Administracja publiczna

 

Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

 

 

200,-

 

 

 

 

 

130,-

70,-

 

758

 

 

 

75818

 

 

 

 

4810

 

Różne rozliczenia   

 

Rezerwy ogólne i celowe  

Rezerwy   

                                                                                               

 

 

 

 

1.500,-

 

 

852

 

 

 

85228

 

 

 

 

 

4210

4280

 

 

Pomoc społeczna

w tym:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

 

 

 

 

 

94,-

 

 

 

 

 

 

94,-

 

85295

 

 

3110

4210

 

 

Pozostała działalność

Świadczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

21.300,-

 

 

 

21.300,-

 

921

 

 

 

 

92195

 

 

 

 

 

4210

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500,-

 

 

 

§ 4.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skrócony opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:17:23
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:17:23
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:18:09

Wersja do wydruku...

corner   corner