logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIA   Nr 46/ 2006

Wójta Gminy Mirzec 
z dnia 13 grudnia 2006 r.

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                 o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


                  Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ) zarządzam , co następuje :

§ 1

Ustalam wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności                     w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

       a) posiadać tytuł prawny do dysponowania środkami do przewozu i wyłapywanych   zwierząt,

       b) posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt,

 c) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko- weterynaryjną,

 d) zobowiązany jest do umieszczania zwierząt na czas kwarantanny w miejscu na ten cel

     przeznaczony,

 

2.Powyższe wymagania powinny być udokumentowane  odpowiednimi dokumentami.

3.Dokumentami, o których mowa w ust.2 są w szczególności:

        a) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego

 Rejestru Sądowego,

        b)  wykaz posiadanego sprzętu,

        c)  umowa stałej współpracy z weterynarzem,

        d) doświadczenie zawodowe potwierdzone wykonywaniem usług poprzez umowę o     świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

 

§ 3

1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

a) prowadzić zarejestrowaną działalność  gospodarczą w zakresie prowadzenia   schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

b)  posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na taki         cel zgodny z właściwym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy oraz uzyskanymi zezwoleniami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach,

      c)  posiadać tytuł prawny do dysponowania środkami transportu odpowiednimi do     przewozu  zwierząt,

      d)  dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędnej w prowadzeniu takiej działalności,                                                                                              

 

2.Powyższe wymagania powinny być udokumentowane  odpowiednimi dokumentami.

3.Dokumentami, o których mowa w ust.2 są w szczególności:

a)  zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego

     Rejestru Sądowego,

b)  prawo do dysponowania nieruchomością bądź umowa najmu lub dzierżawy, miejsca

     o którym jest mowa w ust.1 lit. b),

c)  wykaz posiadanego sprzętu do transportu zwierząt,

d)  umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

e)  świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też  ich odpisy, osób o   których mowa w ust.1 litera d).

                                                        § 4.

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń

     Urzędu Gminy w Mircu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mircu ( Biuletyn Informacji Publicznej).

                                                       § 5.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skrócony opis: w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:25:38
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:25:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:26:28

Wersja do wydruku...

corner   corner