logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 45/2006

 

Wójta Gminy Mirzec

z dnia 13 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 Na  podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie stosownego zezwolenia ( Dz. U. Nr 5, poz. 33 ) zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

 

  1. Ustalam wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  2. W celu uzyskania zezwolenia o którym mowa w pkt.1 przedsiębiorca winien złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników określonych w art.8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 2.

 

  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1)       prowadzona działalność winna być zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami (Krajowy Rejestr Sądowy lub ewidencja działalności gospodarczej),

2)      posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydanego na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póz. zm.), jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie będzie dostarczał odebrane przez siebie odpady do miejsc unieszkodliwiania na terenie powiatu starachowickiego lub powiatów ościennych w województwie świętokrzyskim,

3)      nie może posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek zdrowotnych lub społecznych, ( wymagane zaświadczenie  w załączeniu do wniosku),

4)      winien określić we wniosku o wydanie zezwolenia jaki rodzaj odpadów zamierza odbierać, z jakiego obszaru gminy Mirzec i na jaki okres ma być prowadzona działalność,

 

 

5)      winien udokumentować zdolność do przyjęcia odpadów komunalnych poprzez wskazanie bazy technicznej do tego celu, w tym wyselekcjonowanych strumieni odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie recyklingu ( w przypadku odpadów niebezpiecznych – zezwolenie na ich unieszkodliwianie). Uwarunkowania te dotyczą odpadów komunalnych zebranych selektywnie, tj. papieru, szkła, plastyku, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów,

6)      posiadać odpowiednie urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy w Mircu nr XLV/215/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec, w szczególności pojemniki, kontenery, worki ze szczególnym wyodrębnieniem na odpady zbierane w sposób selektywny, mający w celu wyodrębnienia odpadów ulęgających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a także umożliwiające odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów,

7)      zapewnić dostarczenie właścicielom nieruchomości deklarującym selektywna zbiórkę odpadów odpowiednią ilość urządzeń o których mowa w pkt. 6.

8)      posiadać zaplecze techniczne umożliwiające odpowiedni poziom selekcji odpadów zmieszanych w celu osiągnięcia wskaźników odzysku i recyklingu w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą realizować selektywnej zbiorki w sposób wystarczający,

9)      posiadać specjalistyczne środki transportu tj. pojazd lub pojazdy o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport  i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, rozwiewanie się zebranych  odpadów, a także przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych

10)  środki transportu o których mowa w pkt.7 winny być:

a)      zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

b)      oznakowane w sposób trwały i widoczny pozwalający na identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę (logo, nazwa przedsiębiorstwa, adres, telefon kontaktowy)

c)      wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego usunięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

d)     zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higienę pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

11)  posiadać bazę transportową zlokalizowaną  w granicach administracyjnych powiatu starachowickiego lub powiatów ościennych zapewniającą:

a)      codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych,

b)      możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno – higienicznym,

 

12)    posiadać środki techniczne, finansowe umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie zagrodowej jak i indywidualnej,

     13)   posiadać aktualną umowę na przekazywanie odpadów zebranych selektywnie   do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

                 14)  posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, droga elektroniczną, danych wymaganych przepisami w tym;

            a) wykazy właścicieli nieruchomości posiadających podpisane umowy na   odbieranie odpadów  w terminie do dnia 15 każdego miesiąca,

         b)  informacji o których mowa w art.9a ust.2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

  1. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
  2. Dokumentami, o których mowa są w szczególności ;

1)      tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe, baza transportowa

2)      umowa kupna – sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków o których mowa w ust.1 pkt. 8 wraz z ich opisem technicznym

      4. Wskazuje się jako miejsce składowania odpadów w celu odzysku lub unieszkodliwiania Zakład Segregacji i Odzysku Surowców z Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego w Skarżysku Kamiennej na terenie składowiska odpadów w Skarżysku Kamiennej

Skrócony opis: w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływo
Osoba, która wytworzyła informację: Robert Janus
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Janus
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-03-15 09:26:55
Data udostępnienia informacji: 2007-03-15 09:26:55
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 09:27:40

Wersja do wydruku...

corner   corner