logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ I. DEFINICJA, PODSTAWA PRAWNA Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest rozumiane jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 14 kwietnia 2014 roku, Dz. U. z 2014 r. poz. 782). II. WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ WYTWORZONEJ PRZEZ WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: WP HALA LUDOWA SP. Z O.O.): 1. Podmioty, które pozyskały informację publiczną od WP Hala Ludowa Sp. z o.o. w celu ponownego jej wykorzystywania zobowiązane są do: a) zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej; b) dalszego udostępniania informacji w pierwotnie pozyskanej formie; c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej; d) wykorzystania informacji publicznej wyłącznie w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 2. WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej WP Hala Ludowa Sp. z o.o. (http://bip.halaludowa.wroc.pl/) lub została udostępniona na wniosek. 3. WP Hala Ludowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej Utworem w rozumieniu Art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. z dnia 17 maja 2006 roku, Dz. U. Nr 90 poz. 631) lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 4. W przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, WP Hala Ludowa Sp. z o.o. wskazuje warunki udostępnienia informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty. W celu uzyskania oferty WP Hala Ludowa Sp. z o.o. wnioskodawca składa wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, którego wzór określa rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 94). 5. Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, WP Hala Ludowa Sp. z o.o. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi. III. INFORMACJE O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATY 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, do złożenia sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, WP Hala Ludowa Sp. z o.o. w formie decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 30 stycznia 2013 roku, Dz. U. z 2013 r. poz. 267), przy czym: a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego WP Hala Ludowa Sp. z o.o. uzyskała dany utwór. 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. z dnia 26 stycznia 2012 roku, Dz. U. z 2012 r. poz. 270), przy czym: a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Nazwa dokumentu: Informacje Publiczne
Podmiot udostępniający: W.P. Hala Ludowa SP. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Hawranek
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Hawranek
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Hawranek
Data wytworzenia informacji: 2015-01-19 15:05:03
Data udostępnienia informacji: 2015-01-19 15:05:03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 15:13:44

Wersja do wydruku...

corner   corner