logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRZEDSIĘBIORSTWO
minus Status prawny
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Majątek podmiotu
 ZARZĄD
minus Zarząd
minus Rada Nadzorcza
minus Ponowne wykorzystywanie
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
UBEZPIECZENIE MIENIA
I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
znak postępowania: ZP/PN/13/2012/DF
 
Postępowanie wszczęte w dniu 24.07.2012 r. - OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU dot. niniejszego postępowanie zostało przesłane i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 267890-2012 i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej www.halastulecia.pl;
 

 

 

 

W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker ubezpieczeniowy: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 148, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101053.

Nazwa dokumentu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Jodłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Jodłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Barbara Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-07-24 14:26:08
Data udostępnienia informacji: 2012-07-24 14:26:08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 15:14:21

Wersja do wydruku...

corner   corner