Wrocław: Usługi cateringowe na potrzeby organizowanego Festiwalu Innowacji 2013 w Ratuszu oraz Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu w dniach 21- 23.10.2013 r.
Numer ogłoszenia: 177869 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe na potrzeby organizowanego Festiwalu Innowacji 2013 w Ratuszu oraz Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu w dniach 21- 23.10.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, podczas organizowanego Festiwalu Innowacji 2013 w Ratuszu oraz Wrocławskim Centrum Kongresowym i budynku Hali Stulecia w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1, w dniach od 21 do 23 października 2013 r. Poprzez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. 2.W ramach świadczenia usługi Wykonawca będzie zobowiązany do: 1)przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsc i sal, w których będą realizowane usługi cateringowe. 2)świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych; 3)przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.); 4)zapewnienia osoby/osób, które przygotują catering oraz uprzątną i wywiozą pozostałości po zakończonej usłudze, 5)dostarczenia własnych naczyń, sztućców odpowiednio do liczby uczestników bankietu; użyte naczynia winny być czyste, nieuszkodzone - (zastawa porcelanowej, ewentualnie szklana z użyciem sztućców ze stali nierdzewnej, 6)estetycznego podawania posiłków; 7)przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym - stoły nakryte obrusami materiałowymi, udekorowane kwiatami oraz serwetkami 8)zapewnienia pojemnika na resztki po spożytym posiłku i brudną zastawę; 9)zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych; uprzątnięcia i wywiezienia wszystkich śmieci pozostałych po posiłkach. 3.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi oraz miejscom przygotowania i podawania posiłków. 4.Wykonawca zobowiązuje się do wskazania Zamawiającemu osób do kontaktu oraz koordynujących realizację zamówienia i odpowiedzialnych za catering podczas bankietu i do wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, w pełnie dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, faks oraz e-mail; 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji usługi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić. 6.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i załącznikach do niej oraz zgodnie z ofertą 7.Przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji szczegółowo określają: 1)Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zakres usług cateringowych) - określa Załącznik nr 1B do SIWZ - Harmonogram wydarzenia wraz z planem cateringowym; 2)Opis pomieszczeń w których realizowana będzie usługa - Załącznik Nr 1C do SIWZ; 3)Projekt Umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ; 8.Zasady rozliczania: Za prawidłowe wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości obliczonej jako suma iloczynu uczestników konferencji (osób korzystających z usług cateringowych) i ceny jednostkowej dla danego elementu usług cateringowych, określonej w ofercie Wykonawcy za jednego uczestnika. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego z Wykonawcą. Postępowanie o udzielanie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-3, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 4.800 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach: 1)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP/PN/19/2013/DOI. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4.Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5.Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Dziale Finansowym Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (w godzinach od 800 - do 1600. od poniedziałku do piątku) - pokój Nr 45 (Hala Stulecia) do terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7.Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ich literalnym brzmieniu. 8.Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 9.Terminowe wniesienie wadium w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie). 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 15.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) umożliwiających wykonanie zamówienia, lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego (złożone wyłącznie w oryginale); 2)ponadto jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt A.2.1 tj. oświadczenia (podmiotu trzeciego) o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy; Wymagania związane ze złożeniem oferty wspólnej. 1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy. Wówczas oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, ze nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz informację o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej. Pozostałe wymagane dokumenty mogą być wspólne i podpisane przez ustanowionego pełnomocnika lub łącznie prze wszystkich Partnerów. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach określonych art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych. 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w formie aneksu w razie skrócenia czasu trwania Konferencji. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego obniżenie o wartość niezrealizowanego elementu usługi cateringowej określoną w ofercie Wykonawcy. 3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, drobne zmiany dotyczące czasu rozpoczęcia świadczenia danego elementu usług cateringowych, aranżacji sal i ustawienia stołów. 4.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie aneksu, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 09:30, miejsce: WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, budynek WCK, pokój nr 302 (Sekretariat);.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie