Wrocław: Dostawa komputerów, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 204997 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opis wymaganego asortymentu, szacunkową ilość, oraz wymagania stawiane do niego zawiera - stanowi Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Opis przedmiotu zamówienia. 3.Zamawiający wymaga, aby oferowane komputery, urządzenia sieciowe oraz akcesoria komputerowe w celu zachowania odpowiednich parametrów i standardów jakościowych, były takie jak wymienione w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4.Oferowane komputery i urządzenia sieciowe muszą spełniać odpowiednio w odniesieniu do asortymentu wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, specyfikacji technicznych, systemu oceny zgodności, bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oferowany sprzęt musi odpowiadać normie CE w zakresie bezpieczeństwa oraz musi być kompatybilny. 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 1)W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)Jeżeli Wykonawca proponuje artykuł równoważny (nie gorszy jakościowo niż wymagany), winien wpisać w Załączniku Nr 2 do SIWZ - odpowiednio pozycjami - proponowany artykuł równoważny z dokładnym opisem parametrów technicznych i cech jakościowych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Urządzenia sieciowe, komputery oraz akcesoria komputerowe winny być fabrycznie nowe, nieregenerowane wyprodukowane w 2013 roku, dostarczone w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Dostarczane urządzenia winny posiadać opis w języku polskim (min. nazwa wyrobu, producent, data ważności, seria i sposób użycia). Instrukcje stosowania i karty techniczne w języku polskim winny być zamieszczone na opakowaniu lub dołączone osobno. 2.Dostawa komputerów, urządzeń sieciowych oraz akcesoriów komputerowych zostanie zrealizowana jednorazowo, transportem własnym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, w dzień roboczy w godzinach od 8:00 do16:00. Dzień i godzina dostawy zostaną ustalone przez Wykonawcę z Zamawiającym, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 3.Komputery musza mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 4.Warunki gwarancji zgodnie z zapisami § 3 zawartymi w projekcie umowy. 5.W przypadku, gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją. Niniejsze postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.13.00-0, 30.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ lub zgodnie z wzorem tego druku; 2)Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy, stanowiące Załączniki Nr 2 i Nr 2a do SIWZ; 3)Oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ. Wymagane przez Zamawiającego zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty stanowią integralną część oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a.powodujących poprawienie parametrów technicznych wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy bez wpływu na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy; b.gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub innych przepisów dotyczących przedmiotowej umowy, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę wynagrodzenia Wykonawcy do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio zmniejszą lub zwiększą kwotę umowną brutto, stałą kwotą jest kwota wynagrodzenia netto; c.gdy z przyczyn niezależnych od Stron konieczna będzie zmiana terminu wykonania umowy - co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - Dział Inwestycji i Rozwoju - Budynek Hala Stulecia - pokój 52/3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego - budynek WCK w pokoju nr 302 (Sekretariat); albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie