Wrocław: Dostawa środków chemii gospodarczej ręczników papierowych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o. do 30 września 2014 r
Numer ogłoszenia: 226883 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków chemii gospodarczej ręczników papierowych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o. do 30 września 2014 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, chemii gospodarczej, środków higieny - mydła, ręczników papierowych i drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla potrzeb WP Hala Ludowa Sp. z o.o. w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2014 r. Zamówienie podzielone zostało na dwie części pakiety. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opis wymaganego asortymentu, szacunkową ilość, oraz wymagania stawiane do niego zawierają odpowiednio Załącznik Nr 2 i 2 a do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularz cenowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo cenowym, wpisując asortyment równoważny. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać odpowiednim dokumentem, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez Zamawiającego. 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian ilościowych + - 20% wartości zamówienia określonego w ofercie. Wykonawca wyraża zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili przygotowania specyfikacji. 4.W zakresie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzi 1)przygotowanie asortymentu dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego 2)wystawienie stosownych dokumentów dostawy WZ dotyczących każdego miejsca rozładunku oraz zbiorowego dokumentu WZ dla całości dostawy 3)dowóz towaru oraz wyładunek i wniesienie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego 4)odebrania za pokwitowaniem całości lub części dostawy w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia lub wadliwej partii artykułów gospodarstwa domowego lub środków chemii gospodarczej i dostarczenia każdej partii artykułów gospodarstwa domowego i środków chemii gospodarczej w pełnym zakresie ilościowym i odpowiedniej jakości, na swój koszt, własnym transportem i na własne ryzyko 5. O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 6. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym odbywać się będą na podstawie cen jednostkowych wynikających z formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do oferty według sukcesywnych zamówień składanych przez zamawiającego. 7. Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w § 5 Projektu Umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-8, 33.76.00.00-5, 25.16.11.00-8, 18.14.10.00-9, 18.42.43.00-3, 33.71.19.00-6, 18.93.00.00-7, 39.51.42.00-0, 39.20.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Szczegółowa oferta cenowa za realizację zamówienia (formularz cenowy) - Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ. UWAGA: Jeśli Wykonawca proponuje inne opakowania / pojemności niż sugerowane przez Zamawiającego, jest zobowiązany do ich określenia oraz przeliczenia ilości w stosunku do wymagań Zamawiającego (należy przeliczać do pełnych opakowań in plus) Dopuszcza się różnice w wielkości zaproponowanych opakowań do 50%. 3)pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania wyjaśnień, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 6.3.2. oraz jej podpisem; 4)pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej SIWZ i zapisy w nim traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 2. Stosownie do art. 144 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę tj. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, itp.); b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl - BIP zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 09:30, miejsce: Osobiście siedziba Zamawiającego - budynek WCK w pokoju nr 302 Sekretariat albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie