Wrocław: Budowa podziemnej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nn, Przebudowa linii kablowej SN i nn dla potrzeb zasilania Hali Stulecia oraz rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.
Numer ogłoszenia: 20075 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa podziemnej stacji transformatorowej, linii kablowej SN i nn, Przebudowa linii kablowej SN i nn dla potrzeb zasilania Hali Stulecia oraz rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie abonenckiej podziemnej stacji transformatorowej wraz z zasilaniem, niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórką istniejącej stacji kontenerowej, wraz z unieczynnieniem zasilania po stronie SN oraz przepięciem linii kablowych nn do nowej stacji do zasilania docelowej Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, dz. Nr 6/4, AM 16 obręb Zalesie, Wrocław. 2.Inwestycja znajduje się na terenie Parku Szczytnickiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 194 z dnia 15.02.1962 r. oraz usytuowana jest w pobliżu Hali Stulecia wpisanej do rejestru zabytków pod nr. 198 decyzją nr. 198 z dnia 24.04.1962 r. Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim za zgodą Wydziału Zabytków Archeologicznych WUOZ. 3.W zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wchodzi: 2.1.budowa abonenckich linii kablowych SN i nn 2.2.budowa abonenckiej podziemnej stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem; 2.3.przebudowa linii kablowej SN w ul. Wróblewskiego - TAURON Dystrybucja; 2.4.budowa kanalizacji deszczowej; 2.5.rozbiórka abonenckiej tymczasowej stacji transformatorowej; 2.6.odtworzenie terenów zielonych; 2.7. pomiary i badania 4.Szczegółowy zakres rzeczowy prac wymienionych w pkt. 3 określony jest w dokumentacji projektowej na którą składa się: 1)Projekt budowlany Tom I i Tom II - stanowiący Załączniki Nr 10a do SIWZ, 2)Projekt Wykonawczy - Tom I i Tom II - stanowiący Załączniki Nr 10b do SIWZ, 3)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) - stanowiąca Załączniki Nr 10c do SIWZ, 4)Przedmiar robót - stanowiący Załączniki Nr 10d do SIWZ, 5.Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1)Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 4 do SIWZ. 2)Ogólne wymagania, zasady wykonania robót oraz parametry materiałów zawarte zostały w dokumentacji projektowej, stanowiącej odpowiednio Załączniki 10a, 10b, 10c i 10d do SIWZ. 3)Szczegółowe warunki realizacji określa wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 12 do SIWZ. 4)Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: a)Inwestycja jest zlokalizowana w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej tj. w Zespole Hali Stulecia wpisanym do rejestru zabytków, tym samym Wykonawca o ile okaże się to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia musi uzyskać stosowne zgody wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, lub inny właściwy organ. b)Obiekt (Budynek) Hali Stulecia jest wpisany na Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO. c)W czasie realizacji niniejszej umowy budynek Hali Stulecia oraz Wrocławskiego Centrum Kongresowego (dawne Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej) oraz tereny zewnętrzne przyległe do tego budynku oraz do obiektu Hali Stulecia będą wykorzystywane przez Zamawiającego dla potrzeb bieżącej działalności gospodarczej, polegającej w szczególności na wynajmie obiektów na potrzeby organizacji imprez. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia realizacji prac uciążliwych lub wstrzymywania wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, o ile okaże się to niezbędne dla prawidłowego przebiegu danej imprezy - zgodnie z Harmonogramem Imprez stanowiącym Załącznik do umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 8 dni imprez nie wpływa na termin zakończenia robót przez Wykonawcę. d)Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy przeanalizował projekty stanowiące załączniki do SIWZ i niniejszej Umowy, przeprowadził wizję lokalną planowanego placu budowy oraz terenów wokół placu budowy i oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym zakresie, a w szczególności pod względem logistyki placu budowy. 6.Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, w pełni kompetentnego i dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, fax oraz e-mail. 2)posiadania w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych (słownie: milion złotych). 7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty oraz gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w terminach o których mowa w § 10 wzoru umowy. 8.Oferowane materiały, urządzenia i wyposażenie (do wbudowania) muszą spełniać odpowiednie w odniesieniu do asortymentu wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, specyfikacji technicznych, systemu oceny zgodności bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - szczegółowo określone przez Zamawiającego § 8 wzoru umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.23.14.00-9, 45.23.21.30-2, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 45.31.57.00-5, 45.11.12.00-0, 45.31.72.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 50.000 złotych - słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach: 1)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP/PN/2/2014/DII. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4.Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5.Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Dziale Finansowym Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (w godzinach od 800 - do 1600. od poniedziałku do piątku) - pokój Nr 45 w budynku Hala Stulecia do terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7.Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ich literalnym brzmieniu. 8.Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 9.Terminowe wniesienie wadium w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie). 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 15.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie, o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 wzoru umowy. 3)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4)Pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania wyjaśnień, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 6.3.2. oraz jej podpisem; 5)Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 12 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej SIWZ i zapisy w nim traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 14 wzoru umowy, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 3.Wszystkie postanowienia o których mowa w § 14 wzoru umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie zmiany postanowień umowy, wyłącznie na pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany w umowie oraz uzasadnienie/ udokumentowanie, złożony przez Wykonawcę do Zamawiającego. 4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych; b)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, itp.); c)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl; BIP/zakładka/przetargi załączniki dok. projektowej na ftp po zalogowaniu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy prześle pocztą na wskazany przez niego adres..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zamawiającego - budynek WCK w pokoju nr 302, albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie