Wrocław: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie prac polegających na przeróbce sterowania istniejących 32 klap dymowych zamontowanych na dachu kopuły budynku Hali Stulecia polegającej na zmianie sterowania pneumatycznego na sterowanie elektryczne 24V z funkcją powietrzania.
Numer ogłoszenia: 23903 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie prac polegających na przeróbce sterowania istniejących 32 klap dymowych zamontowanych na dachu kopuły budynku Hali Stulecia polegającej na zmianie sterowania pneumatycznego na sterowanie elektryczne 24V z funkcją powietrzania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: Przeróbka sterowania klap dymowych w budynku Hali Stulecia polegająca na zmianie sterowania pneumatycznego na sterowanie elektryczne tj. opracowanie dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych, projektu powykonawczego, oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia (wykonanie przeróbki sterowania klap dymowych, pomiary i badania) oraz wdrożenie projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi klap. 2.Szczegółowy zakres i kolejność realizacji zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 3.Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 1)Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU: a)opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej obejmuje: projekt wykonawczy oraz projekt powykonawczy. Dokumentacja powinna się składać z: - opisu technicznego, - obliczeń, - bilansu mocy, - rysunków i schematów, - specyfikacji techniczne odbioru i wykonania robót (STOiWR), b)w zakresie rzeczowym dokumentacja projektowa powinna obejmować: - trasy przewodów zasilających i sterujących, - schematy zasilania i sterowania. 4.Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ze względu na lokalizację obiektu WP Hala Ludowa we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 w strefie ochronnej i będącej pod nadzorem konserwatora zabytków (nr. 198 w rejestrze zabytków), wykonanie dokumentacji wykonawczej wymaga dokonania przez Wykonawcę uzgodnienia z Zamawiającym. 5.W ramach realizacji robót podstawowych przewiduje się roboty towarzyszące oraz tymczasowe - zakres wykonania robót budowlanych, instalacyjnych: a)uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie uzyskanych przez zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia oraz organizacji robót, b)wykonanie dokumentacji powykonawczej, c)zabezpieczenie i ewentualna naprawa uszkodzonej infrastruktury, d)wykonanie zabezpieczenia robót wcześniej zrealizowanych, e)dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów sterowania, f)transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów, g)uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 6.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 7.Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowiązany do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego zaprojektowania i wykonania zadania. Zamawiający wymaga przekazania do akceptacji koncepcji i rysunków wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i wzoru umowy. 8.Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 9.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje, zgodnie z wymogami producenta klap oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami. 10.Szczegółowe warunki realizacji określa wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ. 11.Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, w pełni kompetentnego i dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, fax oraz e-mail. 2)Przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie urządzeń zainstalowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 3)posiadania w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 4)usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Ponadto wykonawca zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.), a w szczególności zobowiązany jest prowadzić kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 12.Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 13.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty oraz gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w terminach o których mowa w § 10 wzoru umowy. 14.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 15.Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Niniejsze postępowanie powadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8, 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.32.10.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie, o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 wzoru umowy. 3)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4)Pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania wyjaśnień, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 6.3.2. oraz jej podpisem; 5)Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. Wykonawca w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału o których mowa w pkt. A, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę / osoby upoważnioną / upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz umożliwiającym ocenę, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winny w szczególności zawierać informacje dotyczące: 1)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)sposoby wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3)charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach ponadto jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt A.2.1 SIW tj. oświadczenia (podmiotu trzeciego) o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (zakładka przetargi). W siedzibie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy zostanie przesłana na wskazany prze niego adres..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 09:30, miejsce: Osobiście w siedzibie Zamawiającego budynek WCK pokój nr 302. Za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie