Wrocław: Zasilanie docelowe abonenckiej stacji transformatorowej R-3738 Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu , ul. Wystawowa 1.
Numer ogłoszenia: 30303 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zasilanie docelowe abonenckiej stacji transformatorowej R-3738 Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu , ul. Wystawowa 1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania docelowego na napięciu 20kV abonenckiej stacji transformatorowej R- 3738 Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. 2.Zakres prac obejmuje : 1)unieczynnienie istniejącego zasilania tymczasowego 10kV budynku WCK 2)wykonanie kablowych łączników szyn , pomiędzy istniejącymi rozdzielnicami SN TAURON DYSTRYBUCJA (SN1 i SN2), a istniejącą rozdzielnicą SN budynku WCK (RSN1 i RSN2), dla zasilania docelowego budynku WCK-20kV 3)dostosowanie wyposażenia istniejących rozdzielnic RSN1 i RSN2 do zasilania docelowego obiektu WCK; 4)przepięcie zaczepów transformatora TR1 na napięcie 20kV; 5)przepięcie tymczasowego zasilania rezerwowego nn rozdzielnicy RGPPOŻ Hali Stulecia; 6)dokonanie nastaw zabezpieczeń oraz układów SZR; 7)wypięcie i wycofanie ze stacji R-1261 w budynku IASE istniejącą linię kablową zasilania tymczasowego oraz jej unieczynnienie; 8)pomiary i badania. 3.Szczegółowy zakres rzeczowy prac wymienionych w pkt. 2 określony jest w dokumentacji projektowej na którą składa się: 1)Projekt Wykonawczy - stanowiący Załączniki Nr 8a do SIWZ, 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) - stanowiąca Załączniki Nr 8b do SIWZ, 3)Przedmiar robót - stanowiący Załączniki Nr 8c do SIWZ, 4.Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1)Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 3 do SIWZ. 2)Ogólne wymagania, zasady wykonania robót oraz parametry materiałów zawarte zostały w dokumentacji projektowej, stanowiącej odpowiednio Załączniki 8a, 8b, 8c do SIWZ. 3)Szczegółowe warunki realizacji określa wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 5.Wykonawca zobowiązany będzie do: 1)wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej staranności, 2)zabezpieczenie terenu budowy, 3)przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 4)wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, w pełni kompetentnego i dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, fax oraz e-mail. 6.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty oraz gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w terminach o których mowa w § 10 wzoru umowy. 7.Oferowane materiały, urządzenia i wyposażenie (do wbudowania) muszą spełniać odpowiednie w odniesieniu do asortymentu wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, specyfikacji technicznych, systemu oceny zgodności bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego - szczegółowo określone przez Zamawiającego § 8 wzoru umowy. Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie PN, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie, o spełnieniu przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 wzoru umowy. 3)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 4)Pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania wyjaśnień, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 6.3.2. oraz jej podpisem; 5)Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę / osoby upoważnioną / upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ jest jej integralną częścią i zapisy w nim traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 14 wzoru umowy, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 3.Wszystkie postanowienia o których mowa w § 14 wzoru umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie zmiany postanowień umowy, wyłącznie na pisemny wniosek zawierający propozycję zmiany w umowie oraz uzasadnienie/ udokumentowanie, złożony przez Wykonawcę do Zamawiającego. 4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych; b)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, itp.); c)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - budynek WCK w pokoju nr 302 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie