Wrocław: Wymiana rolet okiennych w poziomie V i poziomie VI kopuły Sali widowiskowej w budynku Hali Stulecia we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 125158 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana rolet okiennych w poziomie V i poziomie VI kopuły Sali widowiskowej w budynku Hali Stulecia we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe polegające na wymianie rolet okiennych w poziomie V i poziomie VI kopuły sali widowiskowej w budynku - Hala Stulecia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa we Wrocławiu. 2.Zakres prac obejmuje m.in. 1)zakup i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, 2)demontaż w poziomie V i poziomie VI istniejących rolet okiennych, 3)montaż nowych rolet okiennych na tych poziomach w systemie ZIP z wykorzystaniem istniejącej instalacji elektrycznej 3.Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określają: 1)Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ -, 2)Specyfikacja Techniczna, Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 7 do SIWZ, 3)Wzór Umowy - Załącznik Nr 9 4)Przedmiar Robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ, z tym, że przedmiar robót załączony do SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym w związku z tym, iż wynagrodzenie w tym postępowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 4.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 5.Szczegółowe warunki realizacji określa wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. 6. Zasady dotyczące podwykonawstawa: 1)Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3)Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały we wzorze umowy, stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ. Zaleca się odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty oraz gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w terminach o których mowa w § 10 wzoru umowy. Wartość szacunkowa poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 15 sierpnia 2014 r., wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, złożenie kompletnych dokumentów powykonawczych, oraz zawiadomienie o zakończeniu przedmiotu zamówienia właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w § 3 Wzoru Umowy stanowiący załącznik do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.45-2, 39.51.54.10-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 43 800,00 złotych (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych). 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach: 1)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP/PN/5/2014/DII. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4.Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5.Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Dziale Finansowym Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (w godzinach od 800 - do 1600. od poniedziałku do piątku) - pokój Nr 45 w budynku Hala Stulecia do terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7.Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ich literalnym brzmieniu. 8.Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 9.Terminowe wniesienie wadium w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie). 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 15.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania wyjaśnień, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 3.2. oraz jej podpisem; 3)Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ jest integralną częścią SIWZ i zapisy w nim traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które zostały przedstawione poniżej. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1)Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a)z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, b)zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c)zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze nie zależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii, promieniowanie lub skażenia, d)z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, e)stwierdzenie niezinwentaryzowanych instalacji lub robót budowlanych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2)Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od zaistnienia okoliczności, nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania Zamawiającemu. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przedłużenia terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania umowy. 3)W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1d realizacja umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Może wówczas ulec przesuniecie terminu wykonania umowy o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw w realizacji umowy, które wystąpiły w okresie jej realizacji. 4)Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; b)zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową; c)wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia; d)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Osobiście w siedzibie Zamawiajacego, budynek HS, pokój nr 45. Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z załacznikami.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2014 godzina 09:30, miejsce: WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu, budynek WCK pokój nr 302 (Sekretariat) - osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych / kurierskich..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie