Wrocław: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI oraz UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 262952 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI oraz UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs 1 euro = 4,2249 zł. określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692). Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: usługi w zakresie ubezpieczenia. Zamówienie podzielono na dwie części (zadania). ZADANIE NR 1 - Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). ZADANIE NR 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego oraz wszelkie pozostałe miejsca, w których zgodnie z wymaganiami Zamawiającego udzielana jest ochrona ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Ryzyka ubezpieczeniowe: ZADANIE Nr 1 (Pakiet I) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. ZADANIE NR 2 (Pakiet II) Ubezpieczający: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 Ubezpieczeni: Zarząd Spółki, Prokurenci, Dyrektorzy oraz Kierownicy. Płatności składki za ubezpieczenie będą dokonywane w czterech równych ratach kwartalnych w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej polisy/polis oraz wszelkich certyfikatów lub innych wymaganych dokumentów; Terminy płatności składki: I rata - w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej polisy/polis oraz wszelkich certyfikatów; II rata - w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; III rata - w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; IV rata - w ciągu 270 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy masowej ustala się jednorazową płatność składki z terminem płatności na dzień przed dniem rozpoczęcia imprezy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-7, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, 2)Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3)W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnienia, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 4)Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę /osoby upoważnioną/ upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres. 5)W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty i oświadczone wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w tym dokumenty przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 6)Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7)Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które będą obowiązywać w okresie ubezpieczenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1.gdy potrzebna jest zmiana terminu realizacji zamówienia, w tym skrócenie czasu jego trwania; 2.2.gdy potrzebne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia - w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy; 2.3.w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka nieobjętego zakresem ubezpieczenia, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dotyczących złożonej oferty, sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych oraz wysokości należnych składek i okresów ubezpieczenia; 2.4.gdy potrzebne są zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 2.5.gdy potrzebne są zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy lub okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą; 2.6.gdy potrzebne są zmiany w zakresie mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności zmiany jego wartości, między innymi z uwagi na użytkowanie oraz gospodarowanie tym mieniem. W przypadku gdy dokonane zmiany wpłyną na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany jej wartości; 2.7.gdy potrzebne są zmiany w częściach przedmiotu zamówienia, które zgodnie z ofertą Wykonawcy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców; 2.8.gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie udało się przewidzieć w chwili zawierania umowy; 2.9.w każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr. rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 4.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław, budynek WCK, pokój nr 302 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o., który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. Cenę zawartą w formularzu Ofertowym oraz ceny składek zawartych w formularzu kalkulacyjnym - cenowym (Odpowiednio załączniki nr: 2 dla Zadania 1, 3 - dla Zadania 2 do SIWZ) należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 1 PLN. W przypadku przystąpienia do przetargu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zastrzega się, że Zamawiający nie stanie się członkiem TUW. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. PODWYKONAWSTWO: Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Zamawiający żąda wskazania w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26. Ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni podwykonawcę lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 (PAKIET I) - Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE nr 2 (PAKIET II) -.