Wrocław: Świadczenie doradztwa prawnego na rzecz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. w zakresie wydania opinii prawnej, której przedmiotem będzie analiza stanu prawnego w przedmiocie ograniczeń w dostępie do informacji publicznej tj. dokumentacji z negocjacji w sprawie koncesji na roboty budowlane i usługi z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ochronę wynikającą z praw autorskich.
Numer ogłoszenia: 227925 - 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie doradztwa prawnego na rzecz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. w zakresie wydania opinii prawnej, której przedmiotem będzie analiza stanu prawnego w przedmiocie ograniczeń w dostępie do informacji publicznej tj. dokumentacji z negocjacji w sprawie koncesji na roboty budowlane i usługi z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ochronę wynikającą z praw autorskich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zamian za wynagrodzenie, pomocy prawnej w zakresie obowiązujących przepisów, w szczególności w przedmiocie doradztwa prawnego i wydania opinii prawnej, w zakresie której leżała będzie analiza stanu prawnego dotyczącego ograniczeń w dostępie do informacji publicznej oraz praw autorskich zawartych w dokumentacji z negocjacji w sprawie koncesji na roboty budowlane i usługi budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu niezbędną infrastrukturą na terenie zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu, w szczególności w rozumieniu: 1) art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1503); 2) art. 14 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, oraz na gruncie istniejącego orzecznictwa i m.in.: 1) ustawy o koncesji na roboty budowlane; 2) ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) ustawy o dostępie do informacji publicznej; 4) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne; 5) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 6) kodeksu cywilnego; 7) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i stawiane do niego wymagania zawiera Załącznik Nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. POSTEPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIZEJ WARTOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN. Szczegółowe warunki płatności zostaną określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.12.00.00-1, 79.12.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2. Do wniosku należy załączyć, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli wniosek będzie podpisany przez pełnomocnika lub w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. wspólników spółki cywilnej).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5. Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postepowaniu i określi czy każdy z wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełnia wymagane warunki określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o Zamówieniu. 1. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert maksymalnie 5 Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli liczba Wykonawców którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie równa lub mniejsza niż 5 - Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków. 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 - Zamawiający zaprosi do składania ofert tych Wykonawców, którzy zajmą pozycje od pierwszej do piątej na liście rankingowej. Miejsce na liście rankingowej będzie zależne od liczby punktów, uzyskanych na podstawie dokumentu - wykaz usług dodatkowych, sporządzanego zgodnie z Załącznikiem nr 5. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: Za wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, każdej usługi polegającej na sporządzeniu analizy, opinii lub ekspertyzy prawnej w zakresie przepisów prawa, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 20.000 zł brutto. 4. Zamawiający będzie nadawał Wykonawcy punkty z tytułu wykonania każdej kolejnej usługi, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Za każdą wykazaną i potwierdzoną dokumentami dodatkową usługę Wykonawca otrzyma 5 punktów. Maksymalnie do uzyskania 20 punktów. Zamawiający nie dopuszcza posiłkowania się zasobami należącymi do innych podmiotów w celu uzyskania lepszej pozycji w rankingu Wykonawców i nie będzie naliczał punktów dodatkowych w przypadku wykazywania dodatkowej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę, polegającego na innych podmiotach niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający ustali kolejność na podstawie wartości wykonanych usług. 5. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 09:30, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, budynek WCK, pokój nr 302 Sekretariat lub na adres Zamawiającego, zgodnie z opisem w Instrukcji przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie jest dwuetapowe. I - złożenie przez Wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, celem tego etapu jest dokonanie przez Zamawiającego oceny spełniania warunków podmiotowych przez Wykonawców - kwalifikacja podmiotów, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu tj. wyłonienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, którzy spełnią te warunki i w wyniku oceny, uzyskają największą ilość punktów - prowadzony na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do drugiego etapu postepowania nie więcej niż 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. II - złożenie ofert, przez Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu i zaproszonych do złożenia ofert przez Zamawiającego oraz wybór oferty najkorzystniejszej celem tego etapu jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez zakwalifikowanych w pierwszym etapie Wykonawców -prowadzony na podstawie zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dalej: Wniosku zawiera Instrukcja przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem nw. dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP - tj. wypełniony Załącznik nr 2 -celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w rozdziale II ust. 2 Instrukcji. 2. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 - (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w rozdziale II ust. 2 Instrukcji). Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale II pkt A.2. Instrukcji. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usług, oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust 1 i 2 ustawy - tj. wypełniony Załącznik nr 3 (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w rozdziale II ust. 2). 5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia - (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w rozdziale II ust. 2). Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w rozdziale II ust. 2). 7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, w pkt. 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wymienionego w pkt. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. W przypadku wniosków składanych przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt.2 - 4, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty mogą być złożone łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy. W takim przypadku wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jednocześnie w odniesieniu do podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, Zamawiający wymaga przedłożenia w wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia: 1)Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 2)Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie