Wrocław: Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy powierzchni wystawienniczych, ścian osłonowych i obsługę stoisk w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu w roku 2015.
Numer ogłoszenia: 401858 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy powierzchni wystawienniczych, ścian osłonowych i obsługę stoisk w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu w roku 2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 207 000,00 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 1. Przedmiotem zamówienia jest projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu w roku 2015. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1)wykonania projektów stoisk wystawienniczych, 2)wykonania zabudowy stoisk (dostawa elementów i ich montaż), zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem (wraz z przeprowadzeniem konsultacji ze służbami organizatora targów) oraz spełnienie wymagań technicznych i terminowych organizatora targów. 3)demontaż stoisk wystawienniczych i elementów dodatkowych, 4)zapewnienia obsługi technicznej podczas trwania targów, 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz w Załączniku Nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy). 4. Podana ilość asortymentu wymieniona w Załączniku nr 2a do SIWZ jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy, zależną od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach wartości umowy w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego elementu w stosunku do ilości określonych w Załączniku nr 2a do SIWZ. 5. Podane w Harmonogramie imprez, stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ - ilości i terminy imprez mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć terminów poszczególnych imprez w ramach okresu obowiązywania umowy. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy odbycie się 5 imprez w okresie obowiązywania umowy. 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, w pełni kompetentnego i dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, fax oraz e-mail 2) posiadania w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 160 000,00 złotych (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 7. Zamówienie będzie realizowane w roku 2015, zgodnie z terminami targów określonymi w Harmonogramie Imprez, stanowiącym Załącznik Nr 2b do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na czas określony i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do nie później niż do 31.12.2015 r. Szczegółowy termin poszczególnych etapów prac został podany w Harmonogramie imprez, stanowiący Załącznik Nr 2b do SIWZ. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0, 79.93.00.00-0, 39.15.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnienia, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 2) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę /osoby upoważnioną/ upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres. 3) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty i oświadczone wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w tym dokumenty przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. UWAGA: Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory Załączników, które należy traktować jako materiał uzupełniający, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1)terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 2)siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu, 3)sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 4)formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 6)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy 7)gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy . 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana nr rachunku bankowego, 2) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 3) zmiana danych teleadresowych. 4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kpl. załączników. Wnioski należy kierować na adres Zamawiajacego wskazany do kontaktów..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - budynek WCK w pokoju nr 302 (Sekretariat) albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego zaadresowanej zgodnie z instrukcja zawarta w SIWZ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie