Wrocław: USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 86127 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu powierzchni reklamowej i ekspozycja reklamy zewnętrznej na terenie miasta Wrocławia na nośnikach typu citylight i wielki format dla potrzeb promocji wydarzeń organizowanych w miesiącu lipcu 2015 r. przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 2.Zakres zamówienia - przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (pakiety). Zamawiający planuje udzielić następujących zleceń ekspozycji reklamy zewnętrznej zgodnie z wymogami Zamawiającego według poniższego zestawienia: 1) Reklama zewnętrzna - CITYLIGHT (WYSTAWA MM) - wyklejenie i ekspozycja 12 sztuk plakatów na tablicach CITYLIGHT, na terenie miasta Wrocławia w terminie przyjętym przez Zamawiającego w harmonogramie tj. od 1 lipca do 31 lipca 2015 (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ); 2) Reklama zewnętrzna - WIELKOFORMATOWA (WYSTAWA MM) - montaż i ekspozycja reklamy zewnętrznej o wymiarach 180 m² na ścianie szczytowej budynku przy ul. Traugutta 1/7 we Wrocławiu, przy skrzyżowaniu z ul. Podwale w terminie przyjętym przez Zamawiającego w harmonogramie tj. od 1 do 31 lipca 2015 r. - (szczegółowy opis zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ); 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i realizacji przedmiotu zamówienia w częściach podanych w Załącznikach nr 2a i nr 2b do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego. 8. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia uzależnione są od harmonogramu realizacji kampanii reklamowej wydarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym niż w terminach wskazanych w SIWZ. 9. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie lub wydłużeniu, przy czym datą graniczną realizacji zamówienia jest 31.08.2015 r. 10. Miejsce wykonania zamówienia - lokalizacje wskazane w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6, 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5, 79.99.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnienia, do których upoważniony jest Pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 2) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu, 3) sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 4) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy 7) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy . Szczegółowy opis dopuszczalnych zmian w rozdziale XI pkt. 3 SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wersję SIWZ wraz z kpl załączników..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Osobiście w siedzibie Zamawiającego - budynek WCK w pokoju nr 302 (Sekretariat) albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ 1 (PAKIET NR 1) - EKSPOZYCJA REKLAMY ZEWNETRZNEJ CITYLIGHT..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ 2 (PAKIET Nr 2) - EKSPOZYCJA REKLAMY ZEWNETRZNEJ WIELKOFORMATOWA.