Wrocław: USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 96129 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86127 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu powierzchni reklamowej i ekspozycja reklamy zewnętrznej na terenie miasta Wrocławia na nośnikach typu citylight i wielki format dla potrzeb promocji wydarzeń organizowanych w miesiącu lipcu 2015 r. przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 2.Zakres zamówienia - przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (pakiety). Zamawiający planuje udzielić następujących zleceń ekspozycji reklamy zewnętrznej zgodnie z wymogami Zamawiającego według poniższego zestawienia: 1) Reklama zewnętrzna - CITYLIGHT (WYSTAWA MM) - wyklejenie i ekspozycja 12 sztuk plakatów na tablicach CITYLIGHT, na terenie miasta Wrocławia w terminie przyjętym przez Zamawiającego w harmonogramie tj. od 1 lipca do 31 lipca 2015 (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ); 2) Reklama zewnętrzna - WIELKOFORMATOWA (WYSTAWA MM) - montaż i ekspozycja reklamy zewnętrznej o wymiarach 180 m² na ścianie szczytowej budynku przy ul. Traugutta 1/7 we Wrocławiu, przy skrzyżowaniu z ul. Podwale w terminie przyjętym przez Zamawiającego w harmonogramie tj. od 1 do 31 lipca 2015 r. - (szczegółowy opis zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ); 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i realizacji przedmiotu zamówienia w częściach podanych w Załącznikach nr 2a i nr 2b do SIWZ. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego. 8. Terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia uzależnione są od harmonogramu realizacji kampanii reklamowej wydarzenia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym niż w terminach wskazanych w SIWZ. 9. Terminy realizacji poszczególnych etapów mogą ulec zmianie lub wydłużeniu, przy czym datą graniczną realizacji zamówienia jest 31.08.2015 r. 10. Miejsce wykonania zamówienia - lokalizacje wskazane w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6, 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5, 79.99.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ 1 (PAKIET NR 1) - EKSPOZYCJA REKLAMY ZEWNETRZNEJ CITYLIGHT..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: CZĘŚĆ 2 (PAKIET Nr 2) - EKSPOZYCJA REKLAMY ZEWNETRZNEJ WIELKOFORMATOWA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ