Wrocław: ROBOTY BUDOWLANE pn. Przebudowa nawierzchni szutrowej przy zachodnim skrzydle budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego i budowa niskiego murka oporowego skarpy przy Pergoli we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 159251 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE pn. Przebudowa nawierzchni szutrowej przy zachodnim skrzydle budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego i budowa niskiego murka oporowego skarpy przy Pergoli we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót ogólnobudowlanych przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy, polegających na: 1)przebudowie nawierzchni szutrowej przy zachodnim skrzydle budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego, 2)budowie niskiego murka oporowego skarpy przy Pergoli, Wrocław, teren Hali Stulecia, 2.W zakresie robót związanych z przebudową nawierzchni szutrowych należy wykonać następujące prace: 1)zerwanie dotychczasowej nawierzchni gruntowej, 2)profilacja terenu pod nową nawierzchnię, 3)wykonanie odwodnienia w postaci drenażu wpiętego do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, 4)wykonanie konstrukcji nawierzchni kamiennej (geowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego, kliniec, mączka kamienna), 3.W zakresie robót związanych z wybudowaniem murka oporowego należy wykonać następujące prace: 1)wykonanie wykopu pod fundament murka oporowego, 2)wybudowanie murka oporowego i wyrównanie skarpy 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót oraz warunki ich realizacji) zawierają: 1)wzór umowy - stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ; 2)projekty budowlane dla zadań opisanych w pkt. 1, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 2.1 lit. a oraz Załącznik Nr 2.1 lit. b do SIWZ; 3)projekty wykonawcze dla zadań opisanych w pkt. 1, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 2.2 lit. a oraz Załącznik Nr 2.2 lit. b do SIWZ; 4)przedmiary robót - dla zadań opisanych w pkt. 1, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 2.3 lit. a oraz Załącznik Nr 2.3 lit. b do SIWZ; 5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - dla zadań opisanych w pkt. 1, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 2.4 lit. a oraz Załącznik Nr 2.5 lit. b do SIWZ;. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 3 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego od dnia odbioru końcowego robót. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w projektach (z podaniem nazwy i typu), pod warunkiem uzyskania parametrów techniczno-eksploatacyjno-montażowych nie gorszych jak uzyskane poprzez realizację wg wskazań projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy potwierdzić obliczeniami wykonanymi w oparciu o programy lub dane otrzymane od producentów odpowiednich elementów. Zastosowane materiały, urządzenia i wyroby powinny posiadać certyfikaty zgodne z Prawem Budowlanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż: cena za realizację niniejszego zamówienia zaproponowana w ofercie. Dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 186 000 euro ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zm.),.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0, 45.22.35.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie - Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są: a) poświadczenia, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1), 5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 14 dni od podpisania umowy, na żądanie Zamawiającego złoży m.in. kosztorys szczegółowy dla całości robót budowlanych objętych zamówieniem na cenę ofertową oraz sporządzony na jego podstawie harmonogram rzeczowo - finansowy (z kwotami brutto), który będzie stanowił załącznik do umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, 2) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, mieszczących się jednak w opisie przedmiotu zamówienia, 3) uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej, 4) zmiany Kierownika Budowy. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez nowego Kierownika uprawnień budowlanych takich jak kierownik budowy wskazany w ofercie. 5) zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy, 6) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie udało się przewidzieć w chwili zawierania umowy; 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o. 51 - 618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, budynek HS, pokój 45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław: osobiście - budynek WCK, pokój nr 302 (Sekretariat); albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres podany w SIWZ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie