Wrocław: Usługa wykonania zabudowy stoisk wystawienniczych na wydarzenia / imprezy organizowane w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 343226 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania zabudowy stoisk wystawienniczych na wydarzenia / imprezy organizowane w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu w 2016 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania zabudowy stoisk wystawienniczych /targowych na zasadzie umowy o dzieło na wydarzenia / imprezy organizowane w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym (zwanym dalej: WCK) we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 w 2016 roku, zgodnie z /Harmonogramem imprez/ będącym Załącznikiem nr 2b do SIWZ.. 2.Zamówienie obejmować będzie: 1)opracowanie projektów stoisk wystawienniczych, 2)transport elementów stoiska, 3)wykonanie zabudowy stoisk wystawienniczych oraz elementów ich wyposażenia dodatkowego, ścian osłonowych i wykładziny dywanowej etc., 4)montaż i demontaże elementów zabudowy, 5)przeprowadzenie konsultacji ze służbami organizatora targów, 6)zapewnienia obsługi technicznej podczas trwania targów, 3.Wykonana zabudowa stoisk będzie każdorazowo montowana i demontowana na wszystkich imprezach wskazanych w Harmonogramie Imprez z materiałów Wykonawcy według opracowanego przez niego projektu. 4.Szczegółowy zakres realizacji zamówienia zawierają następujące dokumenty: 1) Załącznik Nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), 2) Załącznik Nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy). 5. Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi w częściach na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0, 79.93.00.00-0, 39.15.40.00-6, 44.20.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i formularz cenowy. 2) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie - Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę /osoby upoważnioną/ upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres. 5) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty i oświadczone wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w tym dokumenty przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy - zawarte zostały w rozdziale XI ust. 3 SIWZ oraz w § 16 Wzoru Umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o. o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław budynek WCK, pokój 302 (SEKRETARIAT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie