Ogłoszenie nr 612242-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 100509200000, ul. ul. Wystawowa  1 , 51618   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3475191, 3475007, e-mail bjodlowska@halaludowa.wroc.pl, faks 713 486 851.
Adres strony internetowej (URL): http://www.halastulecia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne ftp://halastulecia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.halaludowa.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późniejszymi zm.).
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia Oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”
Numer referencyjny: ZP/PN/2/DI/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”), obejmujące roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, sanitarne, elektrotechniczne. Wykonanie robót budowlanych ma na celu wymianę podłogi tymczasowej na strop betonu sprężonego i wybudowania pomieszczeń na poziomie -1. Charakterystyka obiektu: Obiekt Hala Stulecia posadowiony jest na działce 6/8 AM 16, obręb Zalesie we Wrocławiu, wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ogólne dane techniczne obiektu: powierzchnia ogólna obiektu 7,6790 ha. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (planowanej inwestycji) obejmuje w szczególności: 1)zapewnienie kierowania budową przez kierownika budowy, 2)przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem należytej staranności, terenu budowy, zabezpieczenie robót pod względem BHP, 3)ubezpieczenie robót, 4)wyburzenia, roboty ziemne, konstrukcje, 5)prace remontowe, modernizacyjne i roboty wykończeniowe w istniejącym budynku, w tym: prace wyburzeniowe i przygotowawcze, demontaż istniejącej podłogi tymczasowej, odpowiednie przygotowanie miejsca wykonania nowego stropu uwzględniające w szczególności zabezpieczenie istniejącego stałego wyposażenia Sali widowiskowej (rolet okienne, trybuny stałe), wykonanie stropu z betonu sprężonego, 6)stolarkę i ślusarkę, 7)elementy dodatkowe (dźwigi, podnośniki), 8)wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, 9)wentylacja mechaniczna a)wentylacja, b) pomiary 10)instalacje sanitarne a)instalacja wody b)instalacja kanalizacji sanitarnej, c)instalacja kanalizacji technologicznej d)instalacja c.o., e) instalacja c.t. do central 11)instalacje elektryczne a)instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i siły 12)instalacje nisko-prądowe a)system alarmu pożaru SAP, b) system DSO, c) system sygnalizacji włamania i napadu 13) wykonanie kompletnej dokumentacji po-wykonawczej - kolaudacyjna, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym: a)wszelkie pomiary w tym geodezyjne, b) atesty, certyfikaty zgodności itp. 14) wykonanie innych czynności wynikających z SIWZ i załączników do niej. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez: PAS PROJEKT Sp. z o.o. Uwaga! Zakres przedmiotowego zamówienia jest częścią zakresu ujętego w ww. dokumentacji projektowej tj. dokumentacja projektowa została opracowana dla całości prac w ramach II Etapu remontu Hali Stulecia. Zamawiający podjął decyzję o realizacji częściowej robót wyszczególnionych w tej dokumentacji. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale SIWZ oraz dołączonych przedmiarach robót. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia stanowi przedmiar robót.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111300-1
45223000-6
45233200-1
45262311-4
45310000-3
45332000-3
45331200-8
45343000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (obejmujących m.in.: roboty budowlane w zakresie branży sanitarnej, branży elektrycznej i branży teletechnicznej tj. roboty przygotowawcze - pomiarowe, roboty ziemne, roboty montażu urządzeń wentylacyjnych z możliwością chłodzenia, jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zmówienia. Zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Wartość wynagrodzenia zamówienia uzupełniającego zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu. 2.Warunki płatności. 1)Zamawiający przewiduje płatności miesięczne - zgodne z opracowanymi przez Wykonawcę (i zaakceptowanymi przez Zamawiającego) Harmonogramem oraz Planem Płatności. 2)Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, ustalone na podstawie wyceny określonej w ofercie Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót i będzie niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 3)Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % wartości przedmiotu umowy. 4)Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w oparciu o protokoły odbiorów częściowych, odrębnie dla każdego etapu na podstawie harmonogramu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: posiada potencjał ekonomiczny i finansowy tj.; a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości co najmniej 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), dopuszczalne jest tu wykazanie przez Wykonawcę/Wykonawców środków własnych lub środków z kredytu obrotowego lub z kredytu odnawialnego lub innego kredytu, o ile te środki finansowe nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu lub promesy kredytowej lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1) Wykonawcy: Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: Jedno zamówienie/robotę o charakterze, złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia polegające na wykonaniu robót w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane tj. na budowie lub przebudowie , dla obiektu o charakterze użyteczności publicznej - które w swoim zakresie obejmowały: wykonanie prac budowlanych obejmujących co najmniej prace w zakresie robót murarskich, betoniarskich i żelbetowych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (brutto) (słownie: jeden milion PLN). UWAGA! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum), warunek doświadczenia nie podlega zsumowaniu. Oznacza to, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie posiadał wymagane doświadczenie i wykaże się realizacją wymaganymi robotami budowlanymi. 1.2. Osób: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować nw. osobami skierowanymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj.: a) jedną osobą – mającą pełnić funkcję KIEROWNIKA BUDOWY, posiadająca: • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; • doświadczenie – co najmniej 3-letnią praktykę w pełnieniu funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które swoim zakresem obejmowały wykonanie robót remontowych oraz musi posiadać co najmniej 12-miesięczne doświadczenie przy robotach budowlanych prowadzonych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014. poz.1446 z późn.zm.); • wykształcenie wyższe techniczne; b) jedną osobą mającą pełnić funkcji kierownika robót, posiadającą: • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; • doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwu-krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów w zakresie ww. specjalności; c) jedną osobą mającą pełnić funkcji kierownika robót, posiadającą: • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; • doświadczenie w pełnieniu co najmniej dwu-krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów w zakresie ww. specjalności;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ad. 1.1. Wykazane zamówienie musi być poparte dokumentami / dowodami (referencje lub inne dokumenty) potwierdzającymi, że zamówienie to zostało wykonane należycie. Referencje i inne dokumenty powinny być wystawione na przez podmiot na rzecz, którego roboty zostały wykonane. Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o złożony przez Wykonawcę „Wykaz wykonanych zamówień robót budowlanych” - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła nie więcej niż dwie funkcje Kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień lub funkcje Kierownika robót w zakresie posiadanych uprawnień z funkcją osoby przeznaczonej do nadzoru i kierowania pracami w zakresie telekomunikacji przewodowej - jeżeli łącznie spełnia opisane wymagania kwalifikacji i doświadczenia. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych - dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub w innym kraju. W przypadku oferty składanej wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - Konsorcjum) dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. UWAGA ! Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia upublicznienia informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, OŚWIADCZENIE składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) INFORMACJA BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V pkt ust. 2 pkt. 2 lit a SIWZ; 2) DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ UWAGA! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny niż polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składki. 3) WYKAZ ZAMÓWIEŃ (ROBÓT BUDOWLANYCH), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 3.1 SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (zwanym w SIWZ „WYKAZEM ROBÓT BUDOWLANYCH”) w formie oryginału (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4) WYKAZ OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 3.2. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „WYKAZEM OSÓB” - w formie oryginału (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ); W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zmówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ). Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Poza oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, Wykonawca składając OFERTĘ musi dodatkowo dołączyć do oferty załączyć: 1) Wypełniony i podpisany druk „Formularz Ofertowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ . 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (w celu wyliczenia punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy), zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 5A do SIWZ; 3) Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 2. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika. Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” albo wskazanie w formularzu ofertowym dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym (wskazane adresu internetowego). b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy) – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wymagana forma – oryginał. d) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. ) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca zagraniczny przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu przekazywanego podwykonawcom – w OŚWIADCZENIU (tj. w Formularzu Ofertowym). 7.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1, aktualnym na dzień składania ofert (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ). 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawarte w druku FORMULARZ OFERTOWY stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia 19.09.2018 r. do godz. 09:30 wnieść wadium w wysokości 160.000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 45 ust. 6) tj.: a) w pieniądzu: płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w ust. 1 nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm ). Szczegółowe warunki wnoszenia wadium zawiera rozdział XIV SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA90,00
DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY DKB10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy uwzględniono w projekcie Umowy stanowiącym - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie uznanej za najkorzystniejsza. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy, które nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie. 3. Szczegółowe warunki dot. zabezpieczenia zawiera rozdział XXIV SIWZ.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 16 projektu Umowy. 2. Zmiana Umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiany postanowień nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-19, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku załączenia do oferty oświadczeń lub dokumentów w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Komisji Przetargowej powołanej Decyzją Nr 2/2018 Prezesa Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o. z dnia 04.09.2018 r., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) i zgodnie z art. 24aa wyżej cytowanej ustawy (procedura odwrócona), zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U, poz. 1126) zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach”. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ i odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także Wykonawcy występujący wspólnie. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Od Wykonawców oczekuje się dołożenia należytej staranności przy przygotowaniu ofert i zapoznaniu się z całością dokumentacji postępowania, w tym śledzenia na bieżąco informacji pojawiających się na stronach internetowych Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) po upływie terminu na wniesienie odwołania. 7. Z uwagi na złożony zakres prac - zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 8. Wszelkie nieuregulowane w SIWZ oraz ogłoszeniu czynności, uprawnienia i obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których Ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 9. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późniejszymi zm.). 10. Przedmiotowe postępowanie prowadzone będzie z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy (procedura odwrócona) – przebieg: a) weryfikacja przedmiotowa ofert tj.: po upływie terminu składania ofert Zamawiający - dokona oceny wszystkich Ofert (pomijając ocenę podmiotową Wykonawców, którzy złożyli oferty), wykonując czynności niezbędnych do ustalenia, czy dana Oferta podlega odrzuceniu, czy też nie. Zamawiający zweryfikuje m.in. zgodność Oferty z wymogami Zamawiającego, określonymi w Ogłoszeniu i SIWZ a także jej zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawa; b) ustalenia poczynione w toku badania Ofert pozwolą Zamawiającemu uznać, która z ofert podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert, a która podlega odrzuceniu zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych; c) po dokonaniu oceny ofert - Zamawiający ustali ranking ofert, a także wskaże, która z ofert jest najkorzystniejsza; d) ocena podmiotowa Wykonawcy wyłącznie tego Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH