Ogłoszenie nr 521199-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.: WYKONANIE I MONTAŻ TRYBUN TELESKOPOWYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10050920000000, ul. ul. Wystawowa  1 , 51-618  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3475191, 3475007, e-mail bjodlowska@halaludowa.wroc.pl, faks 713 486 851.
Adres strony internetowej (URL): http://www.halastulecia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.halastulecia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.halastulecia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ TRYBUN TELESKOPOWYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”
Numer referencyjny: ZP/PN/1/DI/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dla potrzeb Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa w obiekcie Hala Stulecia fabrycznie nowych trybun teleskopowo-mobilnych wewnętrznych oznaczonych jako T1, T3 i T4 wraz z krzesłami w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój kompleksu Hali Stulecia: przebudowa wnętrza - Etap II”). Trybuny teleskopowo-mobilne będące przedmiotem zamówienia winny być wykonane, dostarczone i zamontowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ oraz dokumentacji projektowej sporządzonej przez: PAS PROJEKT Sp. z o.o. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – został określony za pomocą dołączonej do SIWZ dokumentacji, zawierającej: 1) dokumentację projektową (projekt wykonawczy - technologia), stanowiący Załącznik Nr 1A do SIWZ; Uwaga! Zakres przedmiotowego zamówienia jest częścią zakresu ujętego w ww. dokumentacji projektowej tj. dokumentacja projektowa została opracowana dla całości prac w ramach II Etapu remontu Hali Stulecia. Zamawiający podjął decyzję o realizacji częściowej robót wyszczególnionych w tej dokumentacji. 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (uzupełnienie do projektu wykonawczego) stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, dalej zwanym OPZ. 3) Projekt Umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ, będący jej integralną częścią 3. Przedmiot Zamówienia obejmuje do wykonania w szczególności następujący zakres czynności: 1) Wykonanie projektu warsztatowego w oparciu o wymagania jakościowe, techniczne i funkcjonale określone w dołączonym OPZ, wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi, wykonanymi przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), zawierającego również rysunki (rzuty z góry, przekroje poprzeczne, rysunki szczegółowe konstrukcji trybun) oraz część opisową; 2) Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w obiekcie Hala Stulecia; 3) Przeprowadzenie prób technicznych i obciążeniowych oraz dostarczenie Zamawiającemu protokołów z tych prób, zgodnie z opisem w OPZ; 4) Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania trybun teleskopowo-mobilnych, stanowiących przedmiot zamówienia; 5) Dostarczenie w trakcie realizacji umowy dokumentów tj. certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczenia do użytkowania, o których mowa w OPZ; 6) Dostarczenie 2 (dwóch) egzemplarzy kompletnej dokumentacji powykonawczej trybun składającej się m.in. z: dokumentacji rysunkowej, karty gwarancyjnej, instrukcji użytkowania, transportu i konserwacji trybun i innych dokumentów i atestów wymaganych przepisami prawa budowlanego;

II.5) Główny kod CPV: 45223200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
39113000-7
44200000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-20

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował i udzielił: 1)co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady na wszystkie użyte materiały, zamontowane urządzenia oraz wykonane prace montażowe. Okres gwarancji/rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego przedmiotu Umowy na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej. Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancyjny. 2)Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności serwisowych. • w okresie rękojmi i gwarancji w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych otrzymanego towaru – Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach w towarze w formie (zgłoszenie telefoniczne/potwierdzone faksem lub e-mailem). • Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia wady w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni kalendarzowych. Zamawiający informuje Wykonawcę, ze istnieje możliwość, iż w obiekcie Hala Stulecia (fragmencie placu budowy) – Wykonawca będzie realizował część powierzonych mu prac przy udziale innego Wykonawcy realizującego w tym miejscu odrębne zamówienie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z tym Wykonawcą w taki sposób, aby warunki wykonywania umowy nie wpływały negatywnie na jej realizację
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: posiada potencjał ekonomiczny i finansowy tj.; a)Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych), dopuszczalne jest tu wykazanie przez Wykonawcę/Wykonawców środków własnych lub środków z kredytu obrotowego lub z kredytu odnawialnego lub innego kredytu, o ile te środki finansowe nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu lub promesy kredytowej lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), b)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 PLN (słownie: milion złotych).
Informacje dodatkowe Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o złożony przez Wykonawcę informację, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a oraz dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3)zdolności technicznej lub zawodowej: 3.1) Wykonawcy: Określenie warunków: Wykonawca posiada doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej: Jedno zamówienie/zadanie o charakterze, złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia polegające na wykonaniu i montażu trybun teleskopowych, rozkładanych automatycznie, co najmniej 12 rzędowych dla obiektu typu hala widowiskowa, sportowa. Wykazane zamówienie musi być poparte dokumentami/dowodami (referencje lub inne dokumenty) potwierdzającymi, że zamówienie to zostało wykonane należycie. Referencje i inne dokumenty powinny być wystawione na przez podmiot na rzecz, którego roboty zostały wykonane. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o złożony przez Wykonawcę „Wykaz wykonanych zamówień” - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3.2) Osób: Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować nw. osobami skierowanymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, tj.: a)jedną osobą - mającą pełnić funkcję projektanta, posiadająca: •uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; •wykształcenie wyższe techniczne; Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o złożone przez Wykonawcę OŚWIADCZENIA tj. „WYKAZ OSÓB” skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP. 1)Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawca w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)INFORMACJA BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V pkt ust. 2 pkt. 2 lit a SIWZ; 2)DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ UWAGA! Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny niż polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składki. 3)WYKAZ ZAMÓWIEŃ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 3.1 SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (zwanym w SIWZ „WYKAZEM ZAMÓWIEŃ”) w formie oryginału (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4)WYKAZ OSÓB, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 2 pkt 3.2. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „WYKAZEM OSÓB” - w formie oryginału (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dokumenty żądane na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego tzw. „dokumenty przedmiotowe”, dotyczące właściwości przedmiotu zamówienia m.in. jego cech technicznych i jakościowych tj. certyfikaty, zaświadczenia (zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane) - dostarczenie w trakcie realizacji umowy dokumentów tj. certyfikatów, atestów, świadectw dopuszczenia do użytkowania, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Poza oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VI SIWZ - Wykonawca składając OFERTĘ musi dodatkowo dołączyć do oferty załączyć: 1)Wypełniony i podpisany druk „Formularz Ofertowy” - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ . 2)Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 3)Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; b)stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; c)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; d)Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy) – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wymagana forma – oryginał. e)Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia 20.03.2019 r. do godz. 09:30 wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 45 ust. 6) tj.: a) w pieniądzu: płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w ust. 1 nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm ). 3.W innych formach dopuszczonych Ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (budynek Hala Stulecia, pokój nr 45 ). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 4. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 46 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać znak i/lub nazwę postepowania, którego dotyczą oraz prawidłową nazwę Zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy. 8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA80,00
JAKOŚĆ20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy omówiono w projekcie Umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Zmiana Umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w §10 projektu Umowy. 5. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 6. Zmiany postanowień nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie uznanej za najkorzystniejsza. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy, które nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie. 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego 7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy. 8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia; 3) Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych w §10 projektu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku załączenia do oferty oświadczeń lub dokumentów w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH