Wrocław: Projekt i wykonanie ( montaż i demontaż ) zabudowy: - stoisk wystawienniczych, - ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych, w zależności od imprez organizowanych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie od lutego do września 2008r.
Numer ogłoszenia: 364527 - 2008; data zamieszczenia: 15.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i wykonanie ( montaż i demontaż ) zabudowy: - stoisk wystawienniczych, - ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych, w zależności od imprez organizowanych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie od lutego do września 2008r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów, wykonanie montażu i demontażu stoisk wystawienniczych oraz elementów ich wyposażenia dodatkowego, zabudów ze ścian osłonowych i osłonowych podwójnych z oświetleniem wyjść i ciągów komunikacyjnych oraz wykładziną dywanową, w zależności od imprez organizowanych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu. Wielkość zamówienia: poniżej równowartości kwoty 206.000 EURO i jednocześnie powyżej równowartości kwoty 14.000 EURO.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.00.00-8, 79.95.20.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.01.2009 r. do godz. 9.30

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 114 I piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2009 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 114 I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).