Wrocław: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad wykonaniem zadania - Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie.
Numer ogłoszenia: 365260 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad wykonaniem zadania - Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem robót ogólnobudowlanych, polegających na przebudowie wnętrza budynku Hali Stulecia w celu realizacji zadania pn. Hala Stulecia we Wrocławiu - Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie. Budynek położony na działce 6/1 AM 16, obręb Zalesie we Wrocławiu, o powierzchni 7,6790 ha, wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podstawowe parametry obiektu: - powierzchnia użytkowa - 17.239,88 mkw, w tym: - powierzchnia piwnic - 3.054,71 mkw, - powierzchnia parteru - 11.555,50 mkw, - powierzchnia I-go piętra - 2.395,69 mkw, - powierzchnia II-go piętra - 233,98 mkw, - kubatura budynku - 178.226,22 metrów sześciennych, - wysokość budynku - 42 m, - wewnętrzna średnica kopuły - 65 m. 1.1.Zakres robót ogólnobudowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2. roboty ziemne, 3. fundamenty nowo projektowane, 4. izolacje fundamentów, 5. izolacje ścian, 6. konstrukcje, 7. roboty wykończeniowe, 8. stolarkę i ślusarkę, 9. rusztowania, 10. elementy dodatkowe - dźwigi, podnośniki, zbiorniki, trybuny teleskopowe, podłogę podnoszoną, 11. wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, meble stałe, kurtyny, żaluzje, 12. wentylację mechaniczną: - wentylację, w wydzielonych pomieszczeniach z chłodzeniem, - pomiary, 13. instalacje sanitarne: - kanalizacja deszczowa, - instalacja wody, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - odprowadzenie skroplin, - instalacja kanalizacji technologicznej, - instalacja c.o. , - instalacja c.t. do central, 14. instalacje elektryczne: - rozdzielnice i WLZ, - instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i siły, - pomiary, 15. instalacje niskoprądowe: - system alarmu pożaru SAP, - system oddymiania, - dźwiękowy system ostrzegawczy, - telewizja przemysłowa, - system kontroli dostępu, - system sygnalizacji włamania, - sieć komputerowa, - pomiary. 16. dokumentację powykonawczą - kolaudacyjną ( niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ), w tym: - wszelkie pomiary w tym geodezyjne, atesty, certyfikaty zgodności itp. 2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-techniczna - opracowana przez Konsorcjum firm Chapman Taylor International Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A i WROTECH Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 15 zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: ftp: halaludowa.wroc.pl; - w celu otrzymania loginu oraz hasła prosimy o kontakt z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi do kontaktu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Nadzór inwestorski obejmuje okres realizacji całości robót budowlanych, czas trwania rękojmi i gwarancji na te roboty. 5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym złącznik Nr 7 do SIWZ. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity), powyżej równowartości kwoty 14.000,00 euro a poniżej równowartości kwoty 193.000,00 euro.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiając będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul Wystawowa 1, 51-618 Wrocław i zdeponować w Kasie ( czynnej w godzinach od 800 - do 1600. od poniedziałku do piątku ) - pok. Nr 77. 5. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pok. nr 77. 6. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 12.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 13.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław pokój Nr 65.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010 godzina 09:30, miejsce: WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław pokój Nr 65 (wejście od strony parkingu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie