Wrocław: Dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości stałych z posesji należącej do WP Hala Ludowa we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 402582 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości stałych z posesji należącej do WP Hala Ludowa we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości stałych (niesegregowanych odpadów komunalnych) z ww. pojemników z posesji należącej do WP Hala Ludowa przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Stałymi odpadami komunalnymi są stałe odpady powstające w użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także w pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe i socjalne Zamawiającego. Wywóz nieczystości rozumiany jest jako wymiana i opróżnienie pojemników dzierżawionych przez Zamawiającego od Wykonawcy i odwiezienie odpadów do miejsca składowania lub utylizacji. 2.Wymagana ilość i pojemność pojemników oraz częstotliwość opróżniania: 1)Pojemnik otwarty o pojemności 34m3 - szt. 1 - planowana stała (częstotliwość opróżniania 1 raz w tygodniu). 2)Pojemnik 1100 dm3 - szt. 1 - planowana stała częstotliwość opróżniania 1 raz w tygodniu w ustalonym obustronnie czasie i dniu roboczym. 3)Wywóz dodatkowy - planowane dodatkowe opróżnienie dzierżawionego pojemnika o pojemności: 34m3 w ilości do 12 szt. w okresie trwania umowy, oraz 1100 dm3 w ilości do 12 szt. w okresie trwania umowy - w zależności od potrzeb, na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub e-mail. Wywóz dodatkowy realizowany nie później niż w następnym dniu od zgłoszenia. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określone w § 8 (PROJEKTU UMOWY) - załącznik Nr 5 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2010 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - pok. nr 65.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie