Wrocław: Dostawa: - z montażem i demontażem wykładziny podłogowej panelowej, - wykładziny podłogowej w brytach, - wykładziny zabezpieczającej, do WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław, ul. Wystawowa 1.
Numer ogłoszenia: 171280 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa: - z montażem i demontażem wykładziny podłogowej panelowej, - wykładziny podłogowej w brytach, - wykładziny zabezpieczającej, do WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław, ul. Wystawowa 1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) oraz montaż i demontaż wykładziny podłogowej panelowej w obiektach Hali Stulecia i Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej kompleksu WP Hala Ludowa Sp. z o.o., 51 - 618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, b) wykładziny podłogowej w brytach i wykładziny zabezpieczającej, do WP Hala Ludowa Sp. z o.o. , 51 0 618 Wrocław, ul. Wystawowa 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości, wymiary, wymagania - w tym parametrów techniczno - użytkowych ( eksploatacyjnych ), zwierają odpowiednio załączniki Nr 1, Nr 1a i Nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wymagania stawiane do przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wykładziny w wymiarze 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od podpisania protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca zapewni na czas od 04.09.2011r. do 27.09.2011r. nieodpłatny serwis gwarancyjny w zakresie usuwania usterek związanych z wykonaniem usługi montażu wykładziny podłogowej panelowej. Czas na usunięcie zgłoszonych faksem i telefonicznie usterek nie może być dłuższy jak 12 godzin od chwili zgłoszenia. 3) Oferowane wykładziny muszą spełniać odpowiednio w odniesieniu do asortymentu wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, specyfikacji technicznych, systemu oceny zgodności, bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4) Wybrany Wykonawca przekaże wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje użytkowania, montażu, demontażu i konserwacji wykładzin oraz zasady i warunki gwarancji w języku polskim lub angielskim. 5) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej oraz zgodnie z ofertą. 6) Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 7) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp). HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. dostawa wykładzin do dnia 31.08.2011 r. 2. montaż wykładziny podłogowej panelowej: a) w Hali Stulecia - nie wcześniej niż od dnia 28.08.2011 r. do dnia 03.09.2011 r. b) w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej - od 02.09.2011 r. do 07.09.2011 r. 3. demontaż wykładziny podłogowej panelowej od 28.09.2011r. do 02.10. 2011r. Poniżej równowartości kwoty 193 000 euro.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.22.00-0, 45.43.21.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złoty). 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: PKO BP; 55 1020 5226 0000 6102 0365 3805, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław i zdeponować w Kasie czynnej w godzinach od 8,00 do 16,oo od poniedziałku do piątku - pok. Nr 305 w bud. RCTB. 6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pok. nr 305 w bud RCTB. 7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 9. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zwrot wadium zgodnie z przepisami określonymi w art. 46 ustawy p.z.p.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE z § 14 (ZMIANA UMOWY): Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1.1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego; 1.2. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy we wskazanym w umowie terminie. 2. Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Umowy oraz SIWZ; b) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1. KC z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, itp.); b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wystawowa 1, budynek Wytwórni Filmów Fabularnych II piętro pok. Nr 205.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1; 51-618 Wrocław Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej, Sekretariat pok. nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie