Wrocław: Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław,
Numer ogłoszenia: 186893 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A.Nazwa zamówienia:Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław. B.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. C.Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w projekcie umowy) Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. C. Wymagania określone przez zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca jest obowiązany załączyć do oferty Ogólne (szczególne) Warunki Ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 2)W zakresie nie uregulowanym przez postanowienia SIWZ mają zastosowanie postanowienia OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia), stosowanych przez Wykonawców. W razie wątpliwości pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej SIWZ. Dopuszcza się inny podział ryzyk oraz podział mienia na grupy w celu zastosowania określonych OWU, niż wynikający z niniejszej SIWZ. 3)Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom fart. 36 ust. 4 ustawy Pzp). o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawo zamówień publicznych tj. 193.000 EURO na usługę.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.64.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu-przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP, nr rachunku 55 1020 5226 0000 6102 0365 3805 z adnotacją Wadium - nr sprawy ZP/PN/12/2011/DT. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity DZ.U. z 2007r, Nr 42, poz. 275). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych formach (oryginał), wystawione na Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., należy zdeponować w kasie Hali (czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00), 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 305. 6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. (KASA) 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 305, z oznaczeniem przedmiotu zamówienia. 7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą -zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium ( w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie). 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy, c) w przypadku, o którym mowa w ort 46 ust 4a ustawy pzp. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy tj: 1) zmiany dotyczące terminów płatności i, wysokości i liczby rot składki, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy-okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą. 2) zmiany wysokości składki na podstawie art.816 Kodeksu Cywilnego, tj. w razie ujawnienia okoliczności, która pociągnie za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, 3) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 4) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości podatków i opłat, 5) zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między stronami itp. 2. Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz umową właściwą dla zadania mogą być określone Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ lub niniejszej umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zmianami) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego obsługującego Zamawiającego - Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław. Uwaga : W przypadku ujawnienia się nowego ryzyka Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będących podmiotem złożonej oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiajacego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek WFF, II piętro, pokój nr 205..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2011 godzina 09:30, miejsce: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o., ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Brokerem ubezpieczeniowym działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego jest Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław. Do obowiązków brokera należy udział w postępowaniu w charakterze biegłego oraz bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego. Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy (Ubezpieczyciela), z którym Zamawiający podpisze umowę..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie