Wrocław: Dostarczenie, montaż i demontaż infrastruktury technicznej na potrzeby przeprowadzenia imprez w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 215368 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie, montaż i demontaż infrastruktury technicznej na potrzeby przeprowadzenia imprez w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w Hali Stulecia we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1)Usługa dostarczenia, montażu i demontażu infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia imprez w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w Hali Stulecia we Wrocławiu, o cechach i parametrach oraz w ilościach, wymaganiach wobec wybranego Wykonawcy, terminach montażu, imprez i demontażu, zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 2)Wszystkie zaoferowane elementy infrastruktury muszą być zgodne z wymogami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ, wolne od wad, jak również spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275 z późn.zm.), 3)Wszystkie elementy dostarczonej i zamontowanej infrastruktury muszą być ubezpieczone przez wybranego Wykonawcę, 4)Miejsce montażu określono w rysunkach Nr 1 - 5 będących załącznikami do załącznika Nr 4 do SIWZ, stanowiącymi plan sytuacyjny miejsca przeprowadzenia imprez; infrastruktura techniczna w ilości i o parametrach określonych w załączniku nr 4, musi być ustawiona zgodnie z planami sytuacyjnymi - rys. Nr 1 - 5. 5)Ostateczna decyzja dotycząca detali lokalizacyjnych montażu zostanie rozstrzygnięta po wspólnej wizji lokalnej Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i Zamawiającego. Zgodnie z pkt. III. 3 załącznika nr 4 do SIWZ, zamówienie będzie realizowane w dniach 07.09.2011r do 28.09.2011r: a)rozpoczęcie montażu infrastruktury technicznej, próby dźwięku i światła - 07.09.2011r. b)obsługa imprez: - od 08.09. do 12.09.2011r. - od 16.09. do 20.09.2011r. - od 22.09. do 23.09.2011r. - od 26.09. do 27.09.2011r. c)demontaż infrastruktury technicznej - 28.09.2011r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.60-6, 45.22.31.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium ( na cały okres związania ofertą ) w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złoty). 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: PKO BP; 55 1020 5226 0000 6102 0365 3805, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław i zdeponować w Kasie czynnej w godzinach od 8,00 do 16,oo od poniedziałku do piątku - pok. Nr 305 w bud. RCTB. 6.W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pok. nr 305 w bud RCTB. 7.Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 13.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE z rozdz. XVIII SIWZ (INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH W UMOWIE) oraz § 8 (ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY) ZAWARTYCH W PROJEKCIE UMOWY BĘDACYM ZAŁACZNIKIEM NR 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl (zakładka BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wystawowa 1, Budynek Wytwórni Filmów Fabularnych II piętro, pok. Nr 205 51-618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Dział Inwestycji i Rozwoju 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1 Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej, Sekretariat pok. Nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie