Wrocław: Dostawę na podstawie umowy najmu samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław, ul Wystawowa 1.
Numer ogłoszenia: 328858 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę na podstawie umowy najmu samochodu osobowego z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji dla WP Hala Ludowa Sp. z o.o. Wrocław, ul Wystawowa 1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy najmu samochodu osobowego z pełną obsługa serwisową w okresie trwania gwarancji oraz pełnym ubezpieczeniem dla WP Hala Ludowa we Wrocławiu. 2.Zamawiający poprzez sformułowanie dostawa samochodu osobowego rozumie zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy pzp dostawę na podstawie umowy najmu. 3.Szczegółowy opis parametrów technicznych , wyposażenia oraz innych wymogów dotyczących samochodu, o którym mowa w pkt. 1 zawiera załącznik 1.1 do SIWZ. 4.Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. Odbiór samochodu zostanie dokonany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 5.Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na dostarczony samochód, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru na okres nie krótszy niż 2 lata. 6.Wykonawca wykonywał będzie pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi. 7.Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów objętych gwarancją producenta. 8.Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta na wykonane czynności serwisowe. 9.Wykonawca zapewni samochód zastępczy na czas wykonywania usługi serwisowej przekraczającej okres 2 - ch dni roboczych. 10.Wykonawca zapewni na swój koszt, na czas najmu samochodu jego ubezpieczenie w pełnym wymaganym zakresie. 11.Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis samochodów (dla którego składa ofertę) znajdujący się na terenie Gminy Wrocław lub usytuowany w promieniu 20 km od granic Gminy Wrocław. 12.Wykonawca musi posiadać dokument autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencję) lub umowę dealerską upoważniającą do wykonywania czynności obsługi serwisowych samochodu, dla którego składa ofertę. 13.Przewidywany przez Zamawiającego roczny przebieg samochodu, stanowiącego przedmiot zamówienia do 35 tysięcy kilometrów (do 70 tysięcy przez 24 m - ce). 14.Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1.Przekazanie samochodów nastąpi w siedzibie Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 2.Okres najmu samochodu oraz wykonywanie pełnej usługi serwisowej i ubezpieczenia wynosi 24 miesięcy od dnia przekazania samochodu. Poniżej równowartości kwoty 193 000 euro..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 50.11.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wnoszenenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz oferty - wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ - oryginał; 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - spółka cywilna, konsorcjum. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia -spółka cywilna, konsorcjum - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie - dokument wymieniony w dziale VIII pkt A. 3 SIWZ. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w Dziale VIII pkt A.1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienione w Dziale VIII pkt. A. 2 Wykonawcy mogą złożyć: a. wspólnie tj. podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; albo b. odrębnie tj.podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego danypełnomocnika. C. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817. 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A. 3 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.Dokumenty, o których mowa w pkt C. 1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju pochodzenia lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt C. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca wraz z samochodem przekaże: A. instrukcję obsługi, B. polisę ubezpieczeniową OC na pierwsze 12 m-cy użytkowania samochodu. Wykonawca musi posiadać dokument autoryzacji - świadectwo, zezwolenie, licencję lub umowę dealerską upoważniającą do wykonywania czynności obsługi serwisowych samochodu, dla którego składa ofertę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: -zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, -w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, -zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, -gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 3. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Pzp i art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wystawowa 1, budynek Wytwórni Filmów Fabularnych II piętro, pok. Nr 205 51-618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej, Sekretariat pok. Nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie