Wrocław: Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie od lutego do marca 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 14107 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie od lutego do marca 2012 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i zabudowy stoisk wystawienniczych dostawa elementów ich wyposażenia dodatkowego stoisk, ścian osłonowych, wykładziny dywanowej, transport, montaż i demontaż w zależności od imprez organizowanych w obiekcie Hali Stulecia we Wrocławiu w terminie od lutego do marca 2012 r. /Załącznik Nr 6. HARMONOGRAM IMPREZ/. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym ilości sprzętu i wyposażenia, wymagania stawiane do niego, asortyment /opis elementów/ zawierają odpowiednio załączniki Nr 1 i nr 1a do SIWZ. 2.1.Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz zgodność wykonania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania. 2.2.W związku z tym, że prace będą wykonywane w obiekcie /czynnym/, Zamawiający zastrzega sobie następujące uwarunkowania realizacyjne: a)zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie, na którym prowadzone będą prace, b)systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac, c)prowadzenie prac w sposób nieuciążliwy. 2.3.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a)organizacja i zagospodarowanie miejsca /terenu/ wykonywania prac, b)zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, c)zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4.Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom art. 36 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 5.Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie według zasad opisanych w § 8 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do niniejszej SIWZ. 6.Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.00.00-8, 39.15.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 09.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 2.Oświadczenie, o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom; 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej); 4.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sadowego lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zawarte zmiany w § 15 projektu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej, Sekretariat pok. nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przez /Wykonawcę/ rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego /art. 2 pkt 11 ustawy Pzp/. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego/ /spółka cywilna, konsorcjum/ - art. 23 ustawy Pzp. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1)spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, a także spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (art.26 ust. 2a i ust. 3 ustawy Pzp), Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia /art.26 ust. 2b ustawy Pzp/..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie