Wrocław: Dostawa środków czystości oraz materiałów i sprzętu eksploatacyjnego, środków higieny osobistej na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 37465 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości oraz materiałów i sprzętu eksploatacyjnego, środków higieny osobistej na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości oraz materiałów i sprzętu eksploatacyjnego, środków higieny osobistej (dalej materiały) na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym ilości wymaganego asortymentu wymagania stawiane do niego, zawierają odpowiednio Załączniki Nr 1 i Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4.Podana ilość materiałów wymienionych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy, zależną od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu Zamówienia, tzn. do rezygnacji z objętych umową części Zamówienia w zakresie do 50% wartości umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 6.Zamawiający wymaga aby oferowane środki i artykuły w celu zachowania odpowiednich parametrów i standardów jakościowych, były takie jak wymienione w Załączniku Nr 1 i Nr 2. 7.Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Załączniku nr 1 i Nr 2. 8.Jeżeli Wykonawca proponuje artykuł równoważny (nie gorszy jakościowo niż wymagany), winien wpisać w załączniku Nr 1 i Nr 2 - kolumna 9-10 - odpowiednio pozycjami - proponowany artykuł równoważny z dokładnym opisem parametrów technicznych i cech jakościowych. 9.Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez Zamawiającego. 10.Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom art. 36 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 11.Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie według zasad opisanych w § 5 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do niniejszej SIWZ. 12.Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.83.00.00-0, 39.81.13.00-0, 39.52.58.00-6, 39.51.42.00-0, 33.76.10.00-2, 33.71.19.00-6, 25.16.11.00-8, 18.14.10.00-9, 18.42.43.00-0, 18.93.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia i posiadają stosowne atest PZH (odpowiednio dla produktów, jeżeli wymagają) oraz posiadają stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (deklaracja zgodności producenta -certyfikat CE) - odpowiednio dla produktów jeśli wymagają; 2.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 3.Oświadczenie, o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej); 5.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl (zakładka BIP / przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocłąwskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej, Sekretariat pok. nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie