Wrocław: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 125326 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki za szkody wynikłe z winy członków jej organów na okres 15 i 9/31 miesiąca. Ubezpieczającym będzie Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław. 2.Zakres, wielkość i warunki wykonania zamówienia szczegółowo określono w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 3. Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OKW) określonych w przedmiocie zamówienia obowiązujace w dniu opublikowania ogłoszenia o zamowieniu. 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. UWAGA: Brokerem ubezpieczeniowym działającym w imieniu Zamawiającego jest Marsh Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa biuro we Wrocławiu ul. Czysta 2-4 50-013 Wrocław Do obowiązków brokera należy udział w postępowaniu w charakterze biegłego oraz bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego. Broker Marsh sp. z o.o. otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy (Ubezpieczyciela), z którym Zamawiający podpisze umowę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 08.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych; 2.Formularz ofertowy - według załącznika do SIWZ; 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej); 4.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy tj: a)zmiany dotyczące terminów płatności, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, b)zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy- okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę protestacyjno- odwoławczą, c)w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku korzystną dla Zamawiającego zmianę zakresu ubezpieczenia za zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, d)zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości podatków i opłat, e)zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu miedzy stronami itp. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław Dział Inwestycji i Rozwoju, budynek Hala Stulecia, pokój nr 52/3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek - Wrocławskie Centrum Kongresowe, Sekretariat pok. nr 302.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Aktualny odpis z właściwego rejestru musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). Aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wymagane zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów: -zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie, lub -oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem ZP/PN/7/2012/DF. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie