Wrocław: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 267890 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługa kategoria nr 6. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: kompleksowym ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wystawowej 1, 51-618 Wrocław. 2. Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w specyfikacji oraz załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy, określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 4. Poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień SIWZ, umowy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. 5. Wykonawca potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową poprzez wystawienie i wydanie stosownych dokumentów ubezpieczenia, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker ubezpieczeniowy: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 148, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101053. 7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia usługi stanowiące przedmiot zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom, z wyjątkiem czynności technicznych związanych z likwidacją szkód, które mogą być zlecone podmiotom zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ubezpieczyciela. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu-przelewem na rachunek bankowy: Nordea Bank S.A., nr rachunku 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją Wadium - nr sprawy ZP/PN/13/2012/DF. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych formach (oryginał), wystawione na Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., należy zdeponować w kasie Hali (czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00), 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 45. Szczegółowe warunki wnoszenia wadium zawarte w rozdziale XI SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz Oferty; 2.Formularz Kalkulacyjny do oferty; 3.Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4.W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 5.Dowód wniesienia wadium. 6.Wykonawca jest obowiązany załączyć do oferty Ogólne (szczególne) Warunki Ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy tj: 1)zmiany dotyczące terminów płatności i, wysokości i liczby rot składki, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy-okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą; 2)zmiany wysokości składki na podstawie art.816 Kodeksu Cywilnego, tj. w razie ujawnienia okoliczności, która pociągnie za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku; 3)korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 4)zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości podatków i opłat; 5)zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między stronami itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pokój nr 52/3 - budynek Hala Stulecia..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - budynek Wrocławskie Centrum Kongresowego, Sekretariat pok. nr 302.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie