Wrocław: Dostawa elementów wyposażenia serwera oraz komputera stacjonarnego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 310894 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów wyposażenia serwera oraz komputera stacjonarnego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rodzaj zamówienia - dostawa Przedmiotem zamówienia jest: dostawa elementów wyposażenia serwera oraz komputera stacjonarnego na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o. o. we Wrocławiu i obejmuje dostawę: a)dysków twardych SAS do serwera HP ProLiant DL380G6 - 8 szt. b)dysków twardych zewnętrznych (USB) - 2 szt. c)modułów pamięci RAM do serwera HP ProLiant DL380G6 - 6 szt. d)karty sieciowej do serwera HP ProLiant DL380G6 - 1 szt. e)komputera stacjonarnego - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty te Wykonawcy składający ofertę wspólnie składają je wspólnie. Dodatkowo w przypadku grupy przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej należy przedstawić pełnomocnictwo wskazujące osobę upoważnioną do reprezentowania wspólników w postępowaniu. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w formie i zakresie, o których mowa w pkt 6.1 niniejszego Rozdziału SIWZ. W przypadku grupy przedsiębiorców działających w formie konsorcjum należy określić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu poprzez przedstawienie w ofercie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w formie i zakresie, o których mowa w pkt 6.1 Rozdziału VI SIWZ Opis urządzeń technicznych, tj. specyfikacje techniczne producenta potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę urządzenia ze wszystkimi wymaganiami technicznymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Jeżeli w specyfikacji technicznej brak jest opisu danej wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu. Ww. dokumenty dotyczą: a) dysków twardych SAS do serwera HP ProLiant DL380G6, b) dysków twardych zewnętrznych (USB), c) modułów pamięci RAM do serwera HP ProLiant DL380G6, d) karty sieciowej do serwera HP ProLiant DL380G6, e)komputera stacjonarnego. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ Arkusz kalkulacyjny wypełniony i podpisany -stanowiący załącznik nr 1B do SIWZ; wentualne pełnomocnictwo.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień umowy zawiera paragraf 9 projektu umowy i rozdział XVII SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław, Obiekt Hala Stulecia, Dział Inwestycji, pokój nr 52/3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Budynek Wrocławskie Centrum Kongresowego, Sekretariat pok. nr 302..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie